Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325

Praćenje provođenja

Praćenje provođenja

Praćenje provedbe Akcionog plana vrši Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini. Koordinacioni odbor je formiran odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 121. sjednici Vijeća ministara Bosne i...
Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO

Memorandum o razumijevanju između Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za UN Rezoluciju 1325 u Bosni i Hercegovini i trinaest nevladinih organizacija, potpisan je 29. listopada/oktobra u zgradi UN-a u Sarajevu. Memorandum predstavlja platformu za...
Resursi

Resursi

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2017. godine. Ovaj dokument sadrži strateške i srednjoročne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti za implementaciju UN-ove...

Vezane vijesti

Prva regionalna konferencija na temu Rod i migracije

U Sarajevu je od 13. do 15. oktobra 2021. održana Regionalna konferencija na temu „Rod i migracije“. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH je,  uz organizatora, Regionalni centar za migracije, azil i...

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Iz FIGAP II Programa podržan je projekat „Ka unaprijeđenju položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu“, koji implementira Centar ženskih prava“ Zenica. Ovaj projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta za suzbijanje i borbu protiv trgovine...

20-godišnjica UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i bezbjednost”

Danas, 30. 10. 2020. godine, obilježavamo 20 godina od usvajanja UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i bezbjednost”. Donošenje ove rezolucije predstavljalo je jednu od vrlo nadahnutih odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, jer naglašava da su pitanja mira i...

Najviši rukovodioci u policiji na radionici o rodnoj ravnopravnosti

Dvodnevna radionica na temu „Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policiji za najviše rukovodioce“ održana je 17. i 18. 09.2020. godine na Jahorini. Radionica je realizovana u okviru projekta „Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policijskim...