Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325

Praćenje provođenja

Praćenje provođenja

Praćenje provedbe Akcionog plana vrši Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini. Koordinacioni odbor je formiran odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 121. sjednici Vijeća ministara Bosne i...
Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO

Memorandum o razumijevanju između Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za UN Rezoluciju 1325 u Bosni i Hercegovini i trinaest nevladinih organizacija, potpisan je 29. listopada/oktobra u zgradi UN-a u Sarajevu. Memorandum predstavlja platformu za...
Resursi

Resursi

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2017. godine. Ovaj dokument sadrži strateške i srednjoročne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti za implementaciju UN-ove...

Vezane vijesti

Promocija UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i sigurnost u Bihaću

Organizacija „Glas žene“ Bihać je 13.06.2018. godine održala akciju na Gradskom trgu u Bihać u okviru Globalne nedjelje protiv oružanog nasilja sa ciljem upoznavanja građanki i građana Bihaća sa UN Rezolucijom 1325 – Žene,mir i sigurnost . Tom prilikom građanima su...

Sastanak Mreže kontakt osoba za žene, mir i sigurnost

Berlin, 9. April 2018. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gospođa Samra Filipović-Hadžiabdić, učestvovala je na sastanku Mreže kontakt osoba za žene, mir i sigurnost koji je održan 9. i 10. aprila 2018. u...