1. Home
  2.  » 
  3. Instrumenti i standardi
  4.  » 
  5. Usklađivanje zakona
  6.  » 
  7. Usklađivanje zakona_obaveza
  8.  » Kako prepoznati neusklađen zakon?

Kako prepoznati neusklađen zakon?

27.01.2014. | Usklađivanje zakona_obaveza

Kada je neophodno usaglašavati zakone sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH?

 uskladjivanje

Postupak donošenja novih ili izmjena postojećih zakona radi usklađivanja sa odredbama zakona o ravnopravnosti spolova je postupak koji se pokreće samo onda ako se zaključi da:

• zakon dovodi osobe određenog spola u nepovoljniji položaj odnosno da sadrži diskriminatorne odredbe ili

• da su u određenoj oblasti osobe određenog spola u neravnopravnom položaju u odnosu na osobe drugoga spola pa je potrebna intervencija kako bi se osigurale jednake mogućnosti.

Pravni sistem Bosne i Hercegovine je u velikoj mjeri usklađen sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i zakonodavne intervencije se predlažu samo tamo gdje je to neophodno. Usaglašavanjem zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH omogućuje se efikasan nadzor nad primjenom zakona i provedba međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je izradila listu osnovnih indikatora za polaznu ocjenu usklađenosti zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i s međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova.

Obrazac za ocjenu usklađenosti zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova i s međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova

Navedeni indikatori su dio Obrasca koji služi za polaznu ocjenu usklađenosti dok su institucije i dalje obavezne dostaviti svaki propis na mišljenje Agenciji za ravnopravnost spolova BIH prema članu 23. pod tačka  4. u kojem je propisano da Agencija:

 “vrši ocjenjivanje zakona, akata i podzakonskih akata koje usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako bi pratila djelovanje na ravno- pravnost i ravnopravnu zastupljenost spolova.”

Da li je propisom predviđena opća garancija ravnopravnog tretmana i jednakih mogućnosti, bez obzira na spol i/ili bračni status?
 
Jesu li propisom predviđene kaznene odredbe (predviđaju li diskriminaciju, seksualno uznemiravanje, uznemiravanje na osnovi spola i nasilje na osnovi spola kao prekršaj)?
 
Uređuje li zakon oblast posebne zaštite žena zbog biološkog određenja?
Sadrži li propis posebne mjere u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH u slučaju da postoji neravnopravnost?
 Uređuje li propis rad upravljačkih tijela ili tijela odlučivanja i osigurava li zakon ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca pri izboru ili imenovanju u navedena tijela?
 Uspostavlja li se propisom posebna institucija i da li osigurana ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca na radnim mjestima u okviru te institucije?
 Upotrebljava li se u propisu gender senzitivan jezik?
Ako je propisom predviđena obaveza prikupljanja podataka, postoji li obaveza razvrstavanja podataka na osnovi spola?