Statistika razvrstana po spolu

genderZakon o ravnopravnosti spolova u BiH posebno naglašava obaveze nadležnih organa vlasti za preduzimanjem svih odgovarajućih i potrebnih  mjera radi sprovođenja odredbi propisanih ovim zakonom, uključujući obezbjeđenje vođenja statističkih podataka razvrstanih po polu i pristup ovim informacijama. 

Podaci koji su razvrstani po spolu su osnov za izradu analiza stanja u oblasti ravnopravnosti spolova i preduslov za za provođenje obaveza vlasti u pogledu izrade programa mjera za postizanje ravnopravnosti spolova.

Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku u kontinuitetu izrađuju publikaciju „Žene i muškarci“.  U ovim publikacijama se, na jednom mjestu, sistematski prikazuju podaci vezani za položaj žena i muškaraca u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, političkog i privatnog života (stupanje u brak, rođenje djece i sl), prema dostupnim podacima razvrstanim po spolu. Tematski statistički bilteni iz različitih oblasti takođe sadrže podatke razvrstane po spolu.