Pozdravna riječ

DIREKTORICA_WEB copyUključivanje principa ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada u javnom i privatnom životu, predstavlja ostvarenje jedne od osnovnih standarda ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ravnopravnost spolova nije isključivo pitanje socijalne pravde, ali također predstavlja nužan uvjet za društveni i ekonomski razvoj zemlje, s posebnim naglaskom na smanjenje siromaštva i poboljšanje kvaliteta života za sve građane.

Uvođenje ovih principa u pravne, institucionalne i političke okvire u Bosni i Hercegovini zasnovano je na obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstvu u međunarodnim savezima i tijelima, kao i u principima zaštite osnovnih ljudskih prava sadržanim u Ustavu Bosne i Hercegovine. Uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova na svim nivoima vlasti i donošenje Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 16/03) su znatno unaprijedili domaće zakonodavstvo u ovom segmentu ljudskih prava i obezbijedili Bosni i Hercegovini lidersku poziciju u regionu, kad je u pitanju pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova. Ravnopravnosti spolova u bosanskohercegovačkom društvu jedan je od preduslova za demokratiju i dobru upravu. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, zajedno sa ostalim institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u državi, svojim radom i djelovanjem, kroz gender mainstreaming ili integriranje gendera u sve oblasti privatnog i javnog života, doprinosi postizanju ravnopravnosti spolova, što je i jedan od prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju pridruživanja evropskim integracijama.

Agencija za ravnopravnost spolova BIH je osnovna organizaciona jedinica u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U tom smislu, sve informacije o javnim nabavkama,  programima rada i budžetu, finansijskim i narativnim izvještajima, kao i kontaktima uposlenika/ca nalaze se na web stranici Ministarstva (mhrr.gov.ba)  u odgovarajućim sekcijama.

http://mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1

Samra Filipović-Hadžiabdić

Direktorica

Arhive