1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

13.11.2020. | Novosti, Novosti_1325, Publikacije

Iz FIGAP II Programa podržan je projekat „Ka unaprijeđenju položaja žrtava trgovine ljudima u pravnom i institucionalnom sistemu“, koji implementira Centar ženskih prava“ Zenica. Ovaj projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta za suzbijanje i borbu protiv trgovine ljudima, kroz zajednički rad i doprinos profesionalaca/ki iz policije, centara za socijalni rad, i gradskih/općinskih službi u lokalnim zajednicama (Zenica, Tešanj, Maglaj, Kakanj, Visoko, Olovo).

U okviru navedenog projekta izrađena je publikacija koja na jednom mjestu nudi pregled osnovnih problema u sistemu zaštite žrtava trgovine ljudima, koji predstavljaju prepreku na putu ostvarivanja prava.

Osim Publikacije, izrađena su dva videa na istu temu, koja se nalaze u nastavku:

Žrtve trgovine ljudima su često prepuštene same sebi, a gotovo uvijek se radi o pravno neukim žrtvama koje ne poznaju pravni sistem niti krivične procedure. Zbog traume s kojom se nose nisu se u stanju samostalno izboriti za svoja prava. Rijetko koja žrtva trgovine ima snage da sama pokuša izaći iz situacije u kojoj se našla.

U takvim momentima neophodna je podrška sistema i društva, koja najčešće izostaje ili je neadekvatna.

Neupućenost i nesenzibiliziranost profesionalaca u sistemu zaštite o pravnom i institucionalnom okviru, nedostatak pristupa orjentiranom prema žrtvi, zanemarivanje činjenice da se radi o kategoriji u visokom riziku od ponovne viktimizacije i traumatizacije… nedostatak kompezacijskog fonda iz kojeg bi se žrtvama namirivala pričinjena nematerijalna i materijalna šteta prouzrokovana krivičnim djelom trgovine ljudima… sve navedeno dodatno obeshrabruje žrtve da se upuštaju u sudske postupke.

Pomozimo žrtvama trgovine ljudima da pronađu izlaz iz lavirinta trgovine ljudima i ostvare svoja prava

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“