1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Najviši rukovodioci u policiji na radionici o rodnoj ravnopravnosti

Najviši rukovodioci u policiji na radionici o rodnoj ravnopravnosti

21.09.2020. | Novosti, Novosti_1325

Dvodnevna radionica na temu „Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policiji za najviše rukovodioce“ održana je 17. i 18. 09.2020. godine na Jahorini. Radionica je realizovana u okviru projekta „Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policijskim strukturama u BiH kroz edukaciju rukovodećih službenika/ca“, koji provodi Udruženje „Mreža policijskih službenica“, a koji finansira Agencija za ravnopravnost spolova BiH iz FIGAP II Programa.

Radionica je prva u nizu aktivnosti u okviru navedenog projekta koji je usmjeren na donosioce odluka u policiji, budući da je praksa pokazala da u proteklom periodu rukovodioci u policijskim agencijama nisu prisustvovali edukacijama na ovu temu, budući da se pitanja rodne ravnopravnosti još uvijek posmatraju kao „ženska pitanja“, a ne aktivnost izgradnje kapaciteta policijskih službi.
Cilj radionice je podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policiji, ukazivanje na potrebu donošenja programa mjera s ciljem ostvarivanja rodne ravnopravnosti, imajući u vidu činjenicu da su žene podzastupljene u policijskim agencijama na svim nivoima u BiH, a na rukovodećim pozicijama ih gotovo nema. Također, podizanje svijesti o diskriminaciji na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju, budući da je provedeno istraživanje pokazalo da u policijskim strukturama u BiH postoji visoka tamna brojka ovih slučajeva i službenice se teško odlučuju da istu prijave.

Kroz edukaciju rukovodećih službenika/ca nastoji se podići svijest o ovom pitanju što će doprinijeti promociji ravnopravnog učešća žena u donošenju odluka, te integriranju rodnih pitanaja u sve sfere policijskog rada (prijem u policiju, unapređenje u viši čin, učešće u radnim grupama i komisijama, edukacije, planiranje budžeta i dr.), a sve s ciljem unapređenja položaja žena u policiji.

Budući da je edukacija najbolji način za prevazilaženje rodnih stereotipa i predrasuda o policiji kao „muškom zanimanju“ i ženi kao „slabijem spolu,“ cijenimo da je izuzetno bitno da najviši rukovodioci u policiji prođu edukaciju na ovu temu, kako bi u okviru svojih ovlaštenja počeli poduzimati konkretne mjere u pravcu integriranja rodne perspektive u sve sfere policijskog rada, te primjenu afirmativnih mjera koje će doprinijeti ravnopravnosti spolova i u konačnici većoj efikasnosti policijskih organa.

Na radionici učestvuju najviši rukovodioci iz 15 policijskih agencija, među kojim su policijski komesari i načelnici.