GENDER AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE

Osnovni dokument za osnaživanje žena i postizanje ravnopravnosti spolova
Gender akcioni plan BiH

Gender akcioni plan BiH

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine je strateški dokumenat koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice...
Operativni planovi

Operativni planovi

Kako bi se osigurala potpuna provedba GAP BiH na cijelom teritoriju BiH, uspostavljeni su institucionalni mehanizmi koji su u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirom na snazi u BiH.  Sa ciljem izrade, usvajanja i praćenja operativnih planova uspostavljaju se sljedeći...
GAP resursi

GAP resursi

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2022. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje...

Arhive

Vezane vijesti

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH 

Agencija za ravnopravnost polova BIH MLJPI objavila je Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH, za sljedeće...

Radni sastanak Koordinacionog odbora

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je organizovala dvodnevni radni sastanak Koordinacionog odbora institucija BiH za praćenje provedbe Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini (KO GAP BiH).  Cilj sastanka je bilo...