FIGAP program

Nakon usvajanja GAP BiH, Agencija je u saradnji sa entitetskim gender centrima, izradila Projektni prijedlog, u cilju osiguranja sredstava za  implementaciju GAP BiH. Grupa donatora u BiH (razvojne agencije ambasada: Švedske, Austrije, Švajcarske i Velike Britanije) iskazala je spremnost za finansijsku podršku ovog Projektnog prijedloga. Potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vjeća ministara BiH i grupe donatora, 23. novembra 2009. godine, uspostavljen je Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH  (FIGAP Program).

Cilj Programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014) je da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a) što podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima društva i na svim nivoima vlasti. Očekivani rezultati FIGAP programa su usmjerene na dalje jačanje gender institucionalnih mehanizama, jačanje kapaciteta i partnerstva institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provedbi aktivnosti GAP-a, te razvijanje mehanizama za praćenje napretka u procesu gender mainstreaminga u BiH.

Nakon obavljene konačne evaluacije prvog FIGAP Programa (2019-2014,) Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida) je izrazila interes za daljnjom podrškom provedbi Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH,MLJPI) u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine (GC FBiH) i Gender centrom Republike Srpske (GC RS), izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine –  FIGAP II program (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022 (GAP). Cilj FIGAP II programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nevladinim organizacijama za provođenje aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socio-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za provođenje FIGAP II programa osigurala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) putem Posebnog sporazuma za podršku provođenju Programa FIGAP II potpisanog sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Programski dokument FIGAP II nalazi se na sljedećem linku:

https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2019/10/FIGAP-II-Programski-dokument.pdf

Program finansijski podržava grupa donatora: SIDA (Švedska), ADA (Austrija) i SDC (Švajcarska)

sida-logo_400x200

Swiss_Agency_for_Development_and_Cooperation_(SDC)

images

Vezane vijesti