Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014-2017. godine, usvojen je od strane Vijeća ministara BiH na 104. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine.

Ovaj Akcioni plan izrađen je u punoj saradnji Agencije za ravnopravnost spolova i institucija predstavljenih u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana, te uz konsultacije sa nevladinim organizacijama. Stručnu i tehničku podršku izradi Plana pružili su Institut za inkluzivnu sigurnost, u okviru programa „Resolution to Act“ i UN Women u Bosni i Hercegovini.

AP_1325_za_web