Međunarodni okvir

Princip korištenja međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova je jedan od osnovnih principa prilikom kreiranja i provođenja aktivnosti institucije. To se posebno odnosi na  standarde koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope i Evropske unije.

Ispod se nalazi prikaz osnovnih međunarodnih dokumenata.