O Agenciji

grb_bosne_i_hercegovine

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, nadzor nad primjenom Zakona povjeren je Agenciji za ravnopravnost spolova BiH. Osim toga, Agencija i gender centri su ključni institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova u Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BIH odnosno Vladi RS-a, koji su zaduženi za usmjeravanje napora na borbu protiv diskriminacije i postizanje ravnopravnosti spolova u BiH izradom strateških dokumenata i akcijskih planova.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti obavlja slijedeće poslove:
 • prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja koje sačinjava Agencija i izvještaja entitetskih gender centara i o tome godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata analiza i praćenja sačinjava posebne izvještaje, mišljenja, sugestije i preporuke radi upućivanja nadležnim tijelima na državnom nivou;
 • utvrđuje metodologiju izrade izvještaja o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini;
 • Inicira i koordinira izradu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim gender centrima, a koji usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
 • d)  prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa svim relevantnim subjektima u procesu implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine  iz člana 24. stav (2) ovog Zakona;
 • sarađuje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u institucijama na državnom nivou;
 • u postupku pripreme nacrta i prijedloga zakona, podzakonskih i drugih normativnih akata, strategija, planova i programa, a prije dostavljanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, daje mišljenje o usaglašenosti navedenih akata sa ovim Zakonom i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova;
 • daje inicijativu i učestvuje u pripremi zakona, podzakonskih i drugih akata, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou Bosne i Hercegovine, u cilju utvrđivanja mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života;
 • daje inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune propisa u slučaju neusaglašenosti sa odredbama ovog Zakona, domaćim i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova;
 • prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke osoba i grupa osoba  u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz ovog Zakona;
 • Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine donosi Jedinstvena pravila za primanje i obrađivanje molbi, žalbi i predstavki osoba i grupa osoba i iz tačke i. ovog člana;
 • predstavlja i koordinira aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti, na međunarodnom i regionalnom nivou;
 • nadzire provođenje ovog Zakona i u saradnji sa Genderom Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske i  priprema izvještaje o ispunjavanju međunarodnih obveza u oblasti ravnopravnosti spolova;
 • sarađuje u okviru svoje nadležnosti sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda;
 •  vrši aktivnosti na promociji ravnopravnosti spolova;
 • obavlja ostale poslove u cilju provođenja ovog Zakona.
Agencija za ravnopravnost spolova BIH je osnovna organizaciona jedinica u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U tom smislu, sve informacije o javnim nabavkama,  programima rada, finansijskim i narativnim izvještajima, kao i kontaktima uposlenika/ca nalaze se na web stranici Ministarstva u odgovarajućim sekcijama.

http://mhrr.gov.ba