(Strazbur, 21 april 2016)

Na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope donesena je Rezolucija PS Vijeća Evrope 2111 (2016) o procjeni uticaja mjera za poboljšanje zastupljenosti žena u politici. U Rezoluciji, Generalna skupština primjećuje da su u većini država članica Vijeća Evrope žene i dalje u velikoj mjeri nedovoljno zastupljene u politici. Rezolucija poziva zemlje članice Vijeća Evrope treba da usvajaju mjere kojima će promovisati učešće žena. Izborne kvote su prepoznate kao najefikasniji način za postizanje značajnog i brzog napretka, pod uslovom da se pravilno osmisle i konzistentno sprovode. Kvote treba prilagoditi izbornom sistemu koji je na snazi, postaviti ambiciozne ciljeve i propisati stroge kazne za nepoštivanje.

Rezolucija skreće pažnju i na društvene faktore koji određuju učešće žena u javnom životu kao što su sistem socijalne zaštite, roditeljsko odsustvo, podjela brige i kućnih obaveza i druge koje zemlje-članice moraju jačati. Snažnim djelovanjem treba prevazići i ekonomske faktore kao što su jaz u zaradama među spolovima, pristup zanimanjima i karijerama, kao i kulturološke faktore i stereotipe koji su često povezani sa slikom žene kao dijela domaćinstva, samo sa roditeljskom ulogom.

Rezolucija upućuje da bi zemlje-članice trebale razmotriti princip pariteta u svoje ustave ili svoje izborno zakonodavstvo a kada su u pitanju kvote i druge pozitivne mjere da uključe pravial o nominovanju kandidata koja će imati cilj obezbjeđivanje jednake rodne zastupljenosti.