U sklopu Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu spola“ i u okviru zajedničkog projekta “Osnovna studija o uslugama za prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja” Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i UN Women BiH organizovali su  konsultativni sastanak sa pružaocima usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Na konsultativnom sastanku održanom 26.11.2014. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu,  učestvovali su  predstavnici centara za socijalni rad, domova zdravlja, policije, Institucije ombudsmena i nevladnih organizacija.

Konsultativni sastanak je održan kako bi se razmotrili prvi nalazi  Ankete za pružaoce usluga u oblastima prevencije, podrške i zaštite žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Tom prilikom prezentovana su četiri modula ankete i vođena je diskusija o svakom modulu usluga iz oblasti: socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, pravne zaštite i pomoći, te ekonomskog osnaživanja.

Anketu su pripremili UN Women i Agencija za ravnopravnost spolova BiH  na osnovu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeće Evrope – Istanbulske konvencije, koja je stupila na snagu 01.08.2014.g, a koju je ratifikovala i Bosna i Hercegovina.