Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), za podršku provođenju programa FIGAP II  (2017 – 2021) i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centara za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2019.godinu, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice  Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI   POZIV

za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

O programu FIGAP II

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH,MLJPI) u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine (GC FBiH) i Gender centrom Republike Srpske (GC RS), izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine –  FIGAP II program (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022 (GAP). Cilj FIGAP II programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nevladinim organizacijama za provođenje aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socio-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za provođenje FIGAP II programa osigurala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) putem Posebnog sporazuma za podršku provođenju Programa FIGAP II potpisanog sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

U okviru odobrenog budžeta FIGAP II programa za 2019. osigurana su grant sredstva u iznosu od 80.000,00 KM  koja su  namijenjena za projekte nevladinih organizacija (vaninstitucionalnih partnera) po prioritetnim oblastima GAP BiH/FIGAP II. Grant sredstva se dodjeljuju u skladu sa Priručnikom za dodjelu sredstava/grantova u okviru FIGAP II programa, koji je integralni dio navedenog Posebnog sporazuma. Priručnik sadrži Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriterija za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP II programa i Prijavni obrazac za projektne prijedloge vaninstitucionalnih partnera.    

Naziv granta: Grant sredstva nevladinim organizacijama za projekte u prioritetnoj oblasti GAP BiH: Rod i sigurnost

Namjena granta je podrška nevladinim organizacijama za projekte koji doprinose implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija 1325 (UNSCR 1325) i Akcionog plana za implemenatciju UNSCR 1325 u BiH za period 2018-2022. (Službeni glasnik BiH 1/19).

Grant sredstvima će biti  podržani projekti koji su usmjereni na povećanje stepena ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti (strateški cilj 2 Akcionog plana) sa fokusom na:

 • Rodni aspekt aktuelnih sigurnosnih prijetnji i izazova (kao što je nasilni ekstremizam, povećan broj migranata, posljedice klimatskih promjena, itd) uključujući analize, promotivne, edukativne i druge aktivnosti koje će biti usmjerene na:
  •  Ulogu i učešće žena u prevenciji nasilnog ekstremizma, sprečavanju govora mržnje, te promociji dijaloga i nenasilnog rješavanja konflikata;
  • Podršku i pomoć ženama i djevojčicamau slučajevima kriznih i vanrednih situacija sa posebnim naglaskom na migrantsku krizu u BiH;
 • Prevenciju svih oblika rodno zasnovanog ugrožavanja svakodnevne sigurnosti građana i građanki u BiH (lična, ekonomska, politička, ekološka sigurnost, sigurnost zajednice) – podrška lokalizaciji UNSCR 1325;
 • Psihosocijalno i ekonomsko osnaživanje preživjelih žratva seksualnog nasilja i drugih oblika stradanja tokom sukoba u BiH;
 • Podršku i pomoć žrtvama trgovine ljudima u procesu njihove rehabilitacije i reintegracije u društvo i jačanje kapaciteta subjekata prevencije i zaštite od trgovine osobama, posebno ženama i djevojčicama;
 • Promociju ravnopravnog učešća žena u donošenju odluka, te u odbrambenim, sigurnosnim i mirovnim strukturama, kao i u domaćim i međunarodnim pregovorima.

Prilikom planiranja aktivnosti je obratiti posebnu pažnju na unaprjeđenje položaja višestruko marginalizovanih grupa žena i muškaraca, odnosno na specifične potrebe višestruko isključenih grupa, odnosno osoba koje su izložene diskriminaciji po više različitih osnova kao što su spol i dob, spol i pripadnost nacionalnoj manjini, spol i imovno stanje, spol i invaliditet.

Očekivani početak realizacije projekata je 1. januar 2020. godine, a maksimalno trajanje projekta  je 6 mjeseci.

Kriteriji za odabir projekta/projekata

Sljedeći kriteriji se koriste pri evaluaciji prijedloga projekata i oni predstavljaju i smjernice za definiranje glavnog i posebnih ciljeva prijedloga projekta:

 • Projekat će doprinijeti sistemskoj održivosti rezultata GAP BiH 2018-2022.
 • Jasno definisan opći i posebni cilj projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva FIGAP II programa.
 • Jasno definisani rezultati projekta sa predviđenim aktivnostima, u skladu sa indikatorima FIGAP II programa.
 • Jasno definisane ciljne grupe i njihove stvarne potrebe sa aspekta ravnopravnosti spolova.
 • Iskustvo i/ili opredijeljenost za rad u oblasti ravnopravnosti spolova.
 • Doprinos promociji ravnopravnosti spolova i podizanju svijesti javnosti o tematici vezanoj za ravnopravnost spolova među krajnjim korisnicima.
 • Postojanje saradnje i partnerstva sa gender institucionalnim mehanizmima u BiH.
 • Razvijanje institucionalne i vaninstitucionalne saradnje i partnerstva (između institucija i NVOa) na unapređenju ravnopravnosti spolova.

Pravo na podnošenje projektnog prijedloga

Na ovaj poziv se mogu prijaviti nevladine i druge organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Projektni prijedlozi će biti uzeti u obzir za finansiranje ako nevladina organizacija (vaninstitucionalni partner) zadovoljava sljedeće opšte uslove:

 • Vaninstitucionalni partner je upisan u sudski registar ili drugi registar prema važećim zakonima;
 • Vaninstitucionalni partner djeluje u oblasti ravnopravnosti spolova i/ili zaštite ženskih ljudskih prava, ili u okviru djelatnosti postoji prostor za promovisanje i primjenu standarda ravnopravnosti spolova (cijeni se na osnovu statuta i drugih akata vaninstitucionalnog partnera);
 • Vaninstitucionalni partner ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta;
 • Vaninstitucionalni partner ne obavlja poslove iz djelokruga tijela javne uprave;
 • Vaninstitucionalni partner vodi transparentno finansijsko poslovanje;
 • Djelatnost vaninstitucionalnog partnera nije finansirana posebnim propisima i ne finansira se u cijelosti iz drugih izvora.

Sredstva se neće dodjeljivati vaninstitucionalnim partnerima čija se djelatnost finansira po posebnim propisima, ogranci, podružnice i slični organizacioni oblici, strukovna udruženja, udruženja čiji je osnivač politička stranka.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2019. godinu je 80.000,00 KM. Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 7.000,00 KM, a maksimalan do 15.000,00 KM.

Dokumentacija i način podnošenja projektnih prijedloga

Vaninstitucionalni partneri su dužni da prilože sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta sa budžetom (koji je u prilogu  Priručnika za dodjelu sredstava/grantova);
 • Izvod iz sudskog registra ili drugog registra, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Potvrda o poreskoj registraciji (JIB);
 • Dokaz o izmirenim porezima za prethodnu godinu;
 • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa;
 • Kopija Statuta ili akta o osnivanju;
 • CV projektnog tima (svake osobe pojedinačno);
 • Narativni izvještaj o radu vaninstitucionalnog partnera za prethodnu godinu;
 • Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu;
 • Izjava o partnerstvu potpisana i ovjerena od strane svih partnera u projektu;
 • Pismo namjere ili Odluka o finansijskoj podršci drugih donatora za sufinansiranje projekta.

Vaninstitucionalni partneri su dužni da prilože ovjerene kopije i/ili originale navedene dokumentacije.

Projektni prijedlozi se podnose isključivo putem Prijavnog obrasca za projektne prijedloge vaninstitucionalnih partera FIGAP II Programa, koji je sastavni dio Priručnika za dodjelu sredstava/grantova u okviru FIGAP II Programa. Projektni prijedlozi moraju biti podneseni na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju podnosioca projekta.

Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni i projekat mora biti dostavljen u i elektronskoj formi (CD).  Prijedlog projekta se dostavlja u štampanom obliku u originalu i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PROJEKTA” i “KOPIJA PROJEKTA”. CD se dostavlja u koverti sa originalom. Original projekta i kopije trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom podnosioca, na kojoj će stajati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP II PROGRAM – NE OTVARATI”.

Projektni prijedlozi se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,

Agencije za ravnopravnost spolova BiH,

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

tokom radnih dana (ponedeljak – petak, od 10h do 16h), najkasnije do 17.12.2019. godine.

Svi prijedlozi koji budu dostavljeni nakon ovog datuma neće biti razmatrani uključujući i prijedloge koji budu dostavljeni poštom nakon tog datuma.

Sva potrebna dokumentacija  kao i dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice https://arsbih.gov.ba/, na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine http://www.mhrr.gov.ba/ te se također mogu preuzeti  u prostorijama Agencije, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Priručnik za dodjelu sredstava/grantova

-PRIJAVNI OBRAZAC