Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

 JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge izrade „Okvirne smjernice za zaštitu ljudskih prava majki i razvoj roditeljstva Bosne i Hercegovine“ u okviru programa FIGAP IIO projektu 


Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske, je izradila Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine –  „FIGAP II (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Cilj FIGAP II Programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje aktivnosti s ciljem unaprijeđenja socio-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini. 


Opis zadatka


Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine (2018 – 2022), u okviru prioritetne oblasti „rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima“ predviđa niz mjera s ciljem unapređenja prava žena u pristupu pravima koje proističu iz rada. Takođe, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u oktobru 2019. godine usvojilo „Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije“. Pomenuti analitički izvještaj navodi kao jednu od preporuka “Uvesti jedinstveni minimalni nivo naknada za porodiljni dopust i zaštitu u cijeloj zemlji, počevši od usklađivanja definicija dopusta za majke porodilje, očeve i roditelje“. U cilju provođenja navedene preporuke, u Akcionom planu Vijeća ministara BIH je identifikovana mjera „Usvojiti Okvirnu smjernicu za zaštitu ljudskih prava majki i razvoj roditeljstva Bosne i Hercegovine“, za čiju realizaciju je zadužena Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH (ARS BIH MLJPI).  ARS BIH MLJPI raspisuje poziv za angažiranje konsultanta/ice za pružanje tehničke asistencije za realizaciju navedene mjere. 

Od konsultanta/ice se očekuje sljedeće: 

 • Izrada plana rada usaglašenog sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
 • Istraživanje i sinteza nalaza i preporuka recentnih relevantnih analiza, izvještaja i dokumenata u BIH i regionu,
 • Sastanci sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima u cilju izrade Okvirne smjernice, 
 • Izrada elaborata o osnovanosti donošenja Okvirne smjernice i izrada nacrta akta, 
 • Koordiniranje i vođenje validacijske radionice za finaliziranje nacrta akta,
 • Finaliziranje nacrta akta, u skladu sa nalazima validacijske radionice.  

Uslovi anganžmana


Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Sjedište konsultanta/ice je Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu. Anganžman može uključivati putovanja unutar Bosne i Hercegovine radi održavanja sastanaka sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je do 20 ekspert-dana u periodu od dva mjeseca. 

Kvalifikacije konsultanta/ice

Kvalifikacione:  

 • Univerzitetska diploma,
 • Najmanje 8 godina relevantnog radnog iskustva i 
 • Najmanje 5 godina relevantnog istraživačkog iskustva. 

Poželjne:

 • Iskustvo u radu i realizovana istraživanja u sljedećim tematskim oblastima: 
  • ravnopravnost spolova u oblasti rada i zapošljavanja, 
  • radno i porodično pravo,
  • standardi EU relevantni za zadatak,
 • Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka,
 • Izražene komunikacijske i analitičke vještine,
 • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima, 
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije.   

Način prijavljivanja 
Ako ispunjavate gore navedene uslove, potrebno je da dostavite ponudu ne e-mail kristina.krstovic@mhrr.gov.ba ili na adresu: Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo,  sa naznakom „za javni poziv za izradu Okvirne smjenice“.
Ponuda treba da sadrži sljedeće: 

 • kratko pismo (do 1000 riječi), 
 • biografiju sa spiskom relevantnih angažmana sa referencama i 
 • prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologija rada, aktivnosti, očekivani rezultati i vrijeme potrebno za svaku od aktivnosti.    

Rok za predaju ponude
Rok za predaju ponude je 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.