Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

ASISTENT/ICA ZA FINANCIJE

„JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH“

 O projektu

Projekat nastoji doprinijeti postizanju razvojnog cilja: Povećan kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

U cilju postizanja navedenog razvojnog cilja, predviđena je realizacija sljedećih ciljeva: I. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH, II. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja i III. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.  

Projekat implementira Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (ARS BIH), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, finansira se uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID-a.

Opis zadataka

Detaljan opis zadatka, kvalifikacija, sadržaj i način dostavljanja ponude kao i ostale relevantne informacije dostupne su na sljedećem linku:

Opis poslova za asistenta/icu za finansije

Rok za predaju ponude

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeće adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6,

71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu protokol.ARSBiH@mhrr.gov.ba  sa naznakom „za javni poziv – konsultant/ica za odnose sa javnošću“.

Rok za predaju ponude je 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.