U nastavku su zaključci Konferencije “Ravnopravnost spolova nakon 2020. godine: Osnaživanje žena i izgradnja sigurnijeg okruženja“, održane 08.03.2021. godine.

Konferencijom smo željeli podsjetiti bosanskohercegovačku javnost, a posebno donosioce političkih odluka, na važnost i obaveze Bosne i Hercegovine u oblasti unapređenja ravnopravnosti polova u društvu, koje proističu iz pozitivnih zakona, kao i međunarodnih dokumenata, posebno Pekinške deklaracije i UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacijea žena, odnosno CEDAW konvencije – koja je i dio Ustava Bosne i Hercegovine.

Pred nama je implementacija preporuka CEDAW-komiteta na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju CEDAW-konvencije i to bi trebalo da bude na vrhu prioriteta naših Vlada i zakonodavnih tijela, a institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost polova – Agenciji za ravnopravnost polova i gender-centrima, potrebno je pružiti punu podršku u koordinaciji provođenja CEDAW preporuka.

Posljedice krize, kao što je pandemija COVID-19, imaju specifičan uticaj na žene, kako na radnom mjestu – posebno u zdravstvenom sektoru, trgovini i uslužnom sektoru – kao i u privatnoj sferi, odnosno u kući. Ovogodišnjim obilježavanjem Međunarodnog dana žena, pozivamo na integrisanje perspektive ravnopravnosti polova u planiranje i provođenje mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19.

To je prilika da primijenimo transformativni pristup ispunjavanju obaveza po međunarodnim dokumentima, koji žene stavlja u središte društvenog i ekonomskog oporavka od posljedica pandemije i poziva na neodložno sprečavanje  svih oblika  diskriminacije  na osnovu pola, kao i ukidanje svih oblika uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja.

S tim u vezi, zahtijevamo da nadležni organi uprave poštuju i primijene Preporuke za integrisanje perspektive ravnopravnosti polova u proces planiranja, donošenja i provođenja odluka, mjera i planova u borbi protiv pandemije COVID-19, koje je, početkom pandemije, izdala Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, i koje su dostavljene vladama, kriznim štabovima civilne zaštite i ministarstvima zdravstva na svim nivoima vlasti u BiH.

U vezi problema rodno zasnovanog i seksualnog uznemiravanja potrebno je promovisati – ali i provesti – Nultu toleranciju! Slijediti dobar primjer institucionalnog odgovora kakav imamo u Institucijama Bosne i Hercegovine. Naime, na osnovu “Vodiča za preduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u Institucijama Bosne i Hercegovine”, kojeg je izradila Agencija za ravnopravnost polova, a usvojio Savjet ministara, već 45 institucija na nivou Bosne i Hercegovine je donijelo Odluke o politici nulte tolerancije na rodno zasnovano uznemiravanje i seksualno uznemiravanje i imenovalo savjetnice i savjetnike za prevenciju.

Veliki izazov, međutim, ostaje u radnim odnosima, posebno u privatnom sektoru i sivoj ekonomiji, kao i u privatnom životu. Zbog toga je naša obaveza dodatno analizirati problem i urgentno pružiti svu potrebnu podršku organima koji treba da zaštite žrtve i sankcionišu počinioce. Važno je i kontinuirano provoditi edukacije za uposlene u nadležnim organima, uključujući i sudstvo, kao i edukacije na svim nivoima obrazovanja, kao i raditi sa medijima na izgradnji svijesti o oblicima i štetnosti seksualnog uznemirvavanja i rodno zasnovanog nasilja u opšte.

Ističemo važnost i obavezu svih nadležnih institucija da prihvate Preporuke regionalne konferencije gender mehanizama u regiji i nevladinog sektora o seksualnom uznemiravanju, održane 19. 2. ove godine, u organizaciji Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine.

Problemi o kojima govorimo sigurno bi bili manji da u našem društvu imamo veću zastupljenost žena u javnom i poličkom životu. Zahtijevamo, stoga, uvrštavanje pitanja ravnopravnosti spolova u statute i političke programe partija, u cilju većeg uključivanja žena u politički i javni život, i urgiramo za veću promociju kandidatkinja na izborima i u rukovodstvima stranaka.

Važna poruka s ove konferencije treba da bude i poruka partnerstva – partnerstva parlamentaraca, izvršnih organa, civilnog sektora, međunarodne zajednice i šire javnosti.

Zato, mi, parlamentarke i parlamentarci, treba da se obavežemo na rodno-odgovorno parlamentarno djelovanje, na aktivno angažovanje, zalaganje i javno zagovaranje za pitanja ravnopravnosti spolova i ostvarivanje ljudskih prava žena.

Partnerstvo zakonodavne i izvršne vlasti sa civilnim sektorom mora postati modus operandi. Nevladine organizacije su “naše uši i oči” za pitanje ravnopravnosti polova i stanja marginalizovanih grupa, obzirom da neki aspekti tog pitanja mogu biti sakriveni, suptilni i “izvan radara” važećih statistika i službenih podataka. Civilni sektor mora biti priznat i kao stvarna produžena ruka javnog sektora u pružanju usluga, prevenciji, zaštiti žrtava i promovisanju principa ravnopravnosti polova.

Naši prijatelji iz međunarodne zajednice mogu nam, u oblasti daljeg uvođenja principa ravnopravnosti polova, mnogo pomoći – naročito razmjenom znanja i iskustava, kao i tehničkom i materijalnom pomoći, a iz izlaganja cijenjenih predstavnika diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, čuli smo da na njihovu podršku možemo i dalje računati.

Stoga poruka ove konferencije glasi:

Partnerstvom i odgovornošću dolazimo do najboljih rješenja za stvarni progres u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH!