Na 141. sjednici, održanoj 04.05.2018. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o realizaciji Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i o utrošku grant sredstava za razdoblje siječanj – prosinac  2017. godine.

Sporazum, kojim je Vlada SAD-a putem USAID-a osigurala grant vrijedan 1.750.000,00 američkih dolara, ima za cilj funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana. Od ovih sredstava 750.000,00 američkih dolara  namijenjeno je jačanju Agencije za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska pravo i izbjeglice BiH.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH počela je provedbu projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ koji će, između ostalog, doprinijeti izgradnji kapaciteta za bolju kvalitetu zaštite i prevencije od rodno zasnovanog nasilja. Projektom je planirano jačanje saradnje s nevladinim sektorom u okviru kojeg će biti proveden grant program za nevladine organizacije koje se bave zaštitom i pomoći žrtvama nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Planirana provedba ovog projekta je 3l mjesec.