(Neum, 29-30. maj 2019) U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovan je prvi konsultativni sastanak u vezi pripreme izvještaja o provedbi Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.  

Cilj sastanka je bio priprema institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini za proces prikupljanja informacija i analize trenutnog stanja u svrhu izrade izvještaja Bosne i Hercegovine prema Grupi eksperata Vijeća Evrope za praćenje provedbe Istanbulske konvencije („GREVIO – komitet“). Na sastanku su, pored domaćina, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, prisustvovale i predstavnice i predstavnici Institucije Ombudsmana za ljudska prava BIH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Agencije za statistiku BIH, Gender-centra Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnice nevladinih organizacija iz oba bh. entiteta i UN Women.

Poseban doprinos realizaciji sastanka pružile su predstavnice Vlade Republike Srbije, gđa Stana Božović državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ljiljana Lončar, ispred Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, koje su prenijele svoja iskustva u procesu izvještavanja.  Srbija je, u skladu sa kalendarom Vijeća Evrope za evaluaciju provedbe Istanbulske konvencije, svoj izvještaj predala prošle godine i u tome ima značajna iskustva, čiji su detalji bili predmet diskusije na sastanku.

Na sastanku su usvojeni važni zaključci vezani za organizaciju i koordinaciju pripreme izvještaja Bosne i Hercegovine, vrste i načina prikupljanja informacija i međuinstitucionalne saradnje, a bilo je govora i o konkretnim koracima u izradi izvještaja i rokovima za njihovu realizaciju. Pomenuti izvještaj koji, u stvari, predstavlja sveobuhvatnu i detaljnu analizu trenutnog stanja u oblasti zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilja u skladu sa zahtjevima Istanbulske konvencije, naša zemlja je obavezna predati GREVIO-komitetu Vijeća Evrope u februaru 2020 godine, a upitnik za izvještavanje će biti zvanično dostavljen Bosni i Hercegovini u septembru ove godine.