(Sarajevo 30. 11. 2018) U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, održana je Druga regionalna konferencija ‘Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Europe – izazovi i naredni koraci’. Na konferenciji su razmijenjena iskustva i dobre prakse zemalja regiona, kao i identifikovani nedostajući standardi u provođenju Istanbulske konvencije.

Konferencija je takođe imala za cilj regionalno povezivanje i uspostavljanje bliže saradnje. Konferenciji je prisustvovalo oko 70 učesnika, pri čemu su, uz predstavnike zemlje domaćina, u radu konferencije učestovali predstavnici institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava i predstavnici/predstavnice nevladinog sektora iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI Samra Filipović Hadžiabdić, Šef Ureda UN Women u BiH David Saunders, Ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mehmed Zenka, Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, Šef Ureda Vijeća Evrope Drahoslav Stefanek, Šefica Sektora za programe i politike USAID Vašington Ami Morgan

 

Otvarajući konferenciju, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, naglasila je činjenicu da je konferencija organizovana u okviru svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

„To su dani kada je posebno izražena naša obaveza da skrenemo pažnju  javnosti da nasilje nad ženama i nasilje u porodici predstavlja jednu od najtežih i najrasprostranjenijih manifestacija neravnopravnosti spolova i diskriminacije u našem društvu. 

Mi imamo obavezu, i naša je dužnost, govoriti za one koje to nisu u prilici, kao što je i moja obaveza, kao ministrice, da prenesem glas onih žena iz Bosne i Hercegovine, koje su se našle u ponižavajućoj situaciji da trpe nasilje. Jer, dokle god diskriminacija i nejednakost i nasilje nad ženama postoji, dokle god su žene i djevojke potcijenjene i smatrane manje vrijednim u porodici i društvu i dok su žene žrtve nasilja unutar i izvan svojih domova – napretka neće biti!”, zaključila je ministrica Borovac.

Jedan od visokih gostiju Konferencije, g. Mehmed Zemka, ministar za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore izrazio je zadovoljstvo inicijativom Bosne i Hercegovine za jačanjem regionalne saradnje na pitanjima ravnopravnosti spolova, s posebnim akcentom na rješavanje pitanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istakao je da su naše zemlje postigle napredak na ovom planu, ali da je još mnogo posla preostalo i zato je veoma važno sarađivati i razmjenjivati iskustva.

Druga regionalna konferencija “Provedba Istanbulske konvencije: izazovi i naredni koraci”

Na konferenciji je upriličena i dodjela ugovora o grantovima predstavnicama devet nevladinih organizacija iz Bihaća, Banjaluke, Bijeljine, Tuzle, Kaknja i Sarajeva, Prozor-Rame, Modriče i Viteza, čiji su projekti odabrani na javnom pozivu u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, a tiču se konkretnih mjera prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, sa predstavnicom nevladine organizacije “Lara” Bijeljina Milkom Stević

Regionalna konferencija je održana u okviru pomenutog projekta, koji je finansijski  podržan od USAID-a.

Sastanak Regionalnog koordinacionog odbora

Regionalna konferencija iskorištena je i kao povod za redovni sastanak Regionalnog koordinacionog odbora institucionalnih mehanizama za gender pitanja zemalja zapadnog Balkana i “Balkanske regije”, asocijacije nevladinih organizacija regiona koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova.

Naime, već više od deset godina, regionalna saradnja predstavlja za Bosnu i Hercegovinu jedan od prioriteta. Bosna i Hercegovina je pokrenula regionalnu saradnju u oblasti ravnopravnosti spolova potpisivanjem Deklaracije o saradnji institucionalnih mehanizama za gender pitanja zemalja Zapadnog Balkana 2005. godine (Sarajevska deklaracija).

U julu 2014. godine, u Sarajevu je potpisana i Zajednička izjava o saradnji institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova zemalja Zapadnog Balkana.

Od potpisivanja Deklaracije, regionalna saradnja je dio redovnih programskih aktivnosti Agencije za ravnopravnost spolova BIH, čiji su svi projekti imali regionalnu komponentu, i koja je pripremila i organizovala većinu regionalnih sastanaka.

Predstavnice Balkanske regije: Jasmina Mujezinović, Branka Vlahović, Marina Blagojević Hughson, Vesna Teršelić i Savka Todorovska

 

Na sastanku je bilo govora o stateškim pravcima, ulogama i odgovornostima članica Regionalnog koordinacionog odbora i “Balkanske regije” u svjetlu oblasti identifikovanih  tokom zajedničkog planiranja, a među kojima je nasilje nad ženama i nasilje u porodici u vrhu prioriteta.

Posebno je značajno istaći saradnju između Regionalnog koordinacionog odbora institucionalnih gender-mehanizama i nevladinih organizacija, koje su članice regionalne asocijacije  “Balkanske regija”. U toj saradnji i partnerstvu, Regionalni koordinacioni odbor daje strateško djelovanje i usmjerenje, a “Balkanska regija” omogućava operacionalizaciju kroz zajedničke inicijative i projekte.

S tim u vezi, u okviru zasjedanja Regionalnog koordinacionog odbora potpisan je i Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, opštine Ulcinj i Regionalnog koordinacionog odbora institucionalnih mehanizama za gender pitanja zemalja Zapadnog Balkana / Balkanska regija na izradi Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Ulcinj za period 2019 – 2021. godine.

Šefica kabineta ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore Sanja Žugić, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadixhe Gjoni, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mehmed Zenka i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI Samra Filipović Hadžiabdić