Pandemija COVID-19 je pogoršala postojeće nejednakosti s kojima su suočene LGBT i rodno raznolike  osobe širom svijeta. Tokom pandemije su na vidjelo izašli i novi oblici ranjivosti LGBT populacije. 18. juna 2020, u okviru međunarodnog “Mjeseca ponosa”, nezavisni stručnjak UN-a za seksualnu orijentaciju i rodni identitet (IE SOGI), Victor Madrigal-Borloz, predstavio je nove smjernice za države-članice UN. Smjernice imaju cilj da osiguraju da mjere država protiv pandemije COVID-19 budu bez nasilja i diskriminacije na temelju seksualnog orijentacija i rodni identitet.

U nastavku navodimo sažetak smjernica a integralni tekst je na https://bit.ly/2NaRqxm .

Agencija za ravnopravnost spolova pozdravlja donošenje UN-ovih „STREMI“-smjernica i poziva sve organe da streme ka tome da smjernice budu poštovane u radu javnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Smjernice za odgovor na pandemiju COVID-19 bez nasilja i diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu – “ S T R E M I !

Svako negiranje postojanja LGBT osoba u društvu je kršenje ljudskih  prava u bilo kojem vremenu, ali je u vrijeme pandemije posebno štetno, posebno kada se uzmu u obzir različiti načini na koje pandemija utiče na njihov život. Razumijevanje je ključ učinkovitih i efikasnih odgovora. Prihvatite činjenicu da su LGBT i rodno varijantne osobe svuda oko nas (i da pandemija ima negativan impakt na njihove živote)!

Treba podržati rad LGBT civilnog društva i braniteljica i branitelja ljudskih prava (i učiti iz njihovih važnih dostignuća). Organizacije civilnog društva su od vitalnog značaja za popunjavanje praznina koje ne pokrivaju državni organi. Kompleksan sistem ranog upozorenja, osjećaja za zajednicu, zagovaranja i praćenja oblikovan je u posljednjih pet decenija. Ovaj sistem predstavlja veliko bogatstvo za globalnu zajednicu.

Regulisati zaštitu LGBT osoba od nasilja i diskriminacije u kontekstu pandemije (i procesuirati počinioce). Postojeće nejednakosti se u situacijama humanitarnih kriza pogoršavaju, izlažući najranjivije kategorije većem riziku. Vladine mjere za borbu protiv pandemije trebaju biti ograničene na zaštitu javnog zdravlja i ne smiju biti usmjerene na buđenje anti-LGBT osjećaja u društvu.

Eliminisati indirektnu diskriminaciju, koja je stvaran i značajan rizik (a stigmatizacija  LGBT osoba mora biti spriječena). Indirektna diskriminacija događa se kada inače neutralna odredba ili praksa postavlja marginalizirane grupe u nepovoljnij položaj u odnosu na druge ili na njih utječe na način na koji je disproporcionalno negativan.

Mora se uzeti u obzir potreba (učinkovite) zastupljenosti LGBT osoba u procesu dizajniranja, implementacije i evaluacije posebnih mjera uvedenih zbog COVID-19 pandemije. Donosioci politika se ne smiju oslanjati na intuitivno razmišljanje prilikom dizajniranja odgovora koji će utjecati na LGBT zajednicu. Samo efektivno uključivanje ove populacije stvorit će odgovore s povećanim pozitivnim učinkom.

Izuzetno je važno prikupljati dokaze i podatke o utjecaju COVID-19 pandemije na LGBT (a države bi trebale slijediti dobre prakse). Analiza podataka je ključna kako bi se shvatilo kako pandemija utiče na različite grupe u društvu. Države takođe moraju osigurati da žrtve čija su ljudska prava prekršena tokom pandemije imaju pristup pravnoj pomoći, uključujući mogućnost naknade.