Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI, učestvovala je na 15-tom sastanku Komisije za ravnopravnost spolova (GEC) Vijeća Evrope, koji je održan u Strazburu od 22. do 24. maja 2019. godine. Tokom sastanka su članovi ove Komsije razmijenili su  mišljenja sa Dunjom Mijatović – komesarom za ljudska prava Vijeća Evrope, Snežanom Samardžić-Marković – direktoricom Odjela demokratizacije Vijeća Evrope, Feride Acar – predsjedavajućom GREVIO komiteta i Alia El-Yassir, regionalnom direktoricom UN Women za Evropu i Centralnu Aziju.

Jedna od tema sastanka, bila je promocija i implementacija preporuke Komiteta ministara o sprečavanju i suzbijanju seksizma u državama članicama. Pored toga, održane su tematske debate o ženama, miru i sigurnosti – Rezoluciji 1325 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i drugim temama koje su u skladu sa Strategijom za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope.

Treći dan sastanka bio je posvećen tematskoj konferenciji na temu „Prava žena na raskršću: jačanje međunarodne saradnje u cilju zatvaranja jaza između zakonskih okvira i njihove implementacije“. Ova konferencija, koju je organizovalo Vijeće Evrope u saradnji sa Specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija o nasilju nad ženama, njenim uzrocima i posledicama, kao i sa francuskim Predsjedništvom Komiteta ministara, okupilo je članove GREVIO komiteta, Komiteta ugovornih strana Istanbulske konvencije, članove Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope, te međunarodne eksperte i nevladine organizacije.