Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope (GEC) održala je 13. sastanak u Strazburu, gdje se raspravljalo o novoj Strategiji Vijeća  Evrope o ravnopravnosti polova od 2018. do 2023. godine

Na sastanku je, ispred Agencije za ravopravnost spolova BiH/ Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegvoine, učestvovala je direktorica – Samra Filipović Hadžiabdić, koja je članica ove komisije.

Direktorica Hadžiabdić – Filipović tom prilikom govorila je o odlučanom pristupu Agencije za ravnopravnost spolova BIH u provedbi Istanbulske konvencije, odnosno  Okvirne strategije za provođenje Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini koja, zajedno sa strategijama na entitetskom nivou, pruža jasan strateški i operativni okvir za djelovanje institucija na svim nivoima vlasti i svih drugih društvenih aktera

“Iznalaženje sistemskih rješenja u svrhu prevencije i multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja nad ženama veoma je kompleksno, zahtjevno i dugotrajno. Međutim, uvjereni smo da takav pristup daje dugoročne rezultate i u svakom slučaju efikasniji je nego liječiti posljedice nasilja nad ženama”, istakla je direktorica Samra Filipović- Hadžiabdić na sastanku