U Sarajevu je u petak, 17.05.2019. godine održan sastanak Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH sa predstavnicama devet nevladinih organizacija.  Cilj sastanka bio je dogovor o zajedničkim inicijativama i aktivnostima, kao i unapređenje saradnje vladinog i nevladinog sektora, kao ključnih faktora u ostvarivanju ravnopravnosti spolova.

Na sastanku su izneseni prijedlozi i inicijative kako bi se što efikasnije implementirale obaveze koje proizilaze iz domaćih i međunarodnih standarda, kao što su Gender akcioni plan BiH, Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH, Istanbulska konvencija, preporuke CEDAW komiteta, kao i ostali relevantni dokumenti vezani za zaštitu žena od diskriminacije i nasilja, s ciljem poboljšanja stanja rodne ravnopravnosti u BiH.