Generalna skupština UN-a  je  20. septembra 1993. godine donijela rezoluciju 47/237 kojom se utvrđuje obilježavanje 15. maja, Međunarodnog dana porodice. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svjesnost o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.

Porodica je formalno zaštićena UN dokumentima kao što su: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Deklaracija o društvenom napretku i razvoju i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Svaka porodica, bila ona mala ili velika, ekonomski jaka ili slaba, zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svih njenih članova i članica. Svako pojedinačno može dati svoj doprinos, ali je rezultat mnogo veći kada se udruže snage. Nekada se snaga porodice prepoznavala po broju članova i smatrano je da su brojčano veće porodice imućnije. Danas statistika pokazuje da su porodice sa više članova siromašnije, a da su ekonomski stabilnije porodice koje imaju manji broj članova. Ali, jednočlana domaćinstva u kojima su nosioci osobe starije životne dobi, a naročito žene, su već siromašna ili su izložena potencijalnom siromaštvu.

U savremenim uslovima porodica je opterećena problemima ekonomske nesigurnosti, nasilja unutar porodice, traženja načina i mjesta gdje je moguće obezbijediti sigurniji život. Visok stepen nasilja u porodici ima svoje korijene u frustracijama, strahu, neizvijesnosti i problemima koje pojedini članovi preživljavaju i prenose na druge u porodici. Neostvarene ambicije, namjere, težnje i interesi pojedinih članova porodice ne trebaju da opterećuju već da zbliže sve ukućane i da se zajednički traži rješenje.

Potrošačka društva su opterećena potrebom kupovine i promjene, te ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i značaj porodice u društvu. Mnogo se govori o migracijama, ali je malo istraživanja koja će pokazati njihov uticaj na promjene u porodici.  Sigurno je da one utiču na stabilnost braka, ravnopravnost supružnika, ali i odgoj djece, te brigu za stare i ukućane koji imaju neki oblik invaliditeta. To su samo neki pokazatelji koliko je porodica ugrožena i kolike su opasnosti za njeno očuvanje.