Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991. (Pokrenuo ju je Women's Global Leadership Institute pod sponzorstvom Center for Women's Global Leadership). 

Kampanja počinje 25.novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra- Međunarodnim danom ljudskih prava.

Za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama izabran je 25. novembar u znak sjećanja na sestre Mirabel  čije je ubistvo naredio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici 1960. Sestre Mirabel su djelovale kao političke aktivistkinje u Dominikanskoj Republici i postale vidjljivi simbol otpora diktatorskom režimu. Ujedinjeni narodi su službeno potvrdili 25. novembar kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Evropska komisija je pokrenula kampanju NON.NO.NEIN koja je pod hashtagom  #SayNoStopVAW   usmjerena osvještavanju o problematici nasilja prema ženama. Najnoviji materijali kampanje odnose se na zagovaranje nenasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama u javnom prostoru pod nazivom ZONA BEZ UZNEMIRAVANJA (Harassment free zone).

Ulično uznemiravanje, koje uključuje dobacivanja, vulgarne geste, seksualno eksplicitne komentare o izgledu, zviždanje te teže oblike kao što su pipkanja, dodirivanja, hvatanja za dijelove tijela i fizički nasrtaji, ne predstavlja komplimente, već oblik rodno zasnovanog nasilja.

Rodno  zasnovano nasilje manifestuje se na različite načine i pojavljuje u raznim okruženjima, od porodice i doma do radnog mjesta i javnih prostora. Uzroci su mnogobrojni, a zasniva se na patrijarhalnim obrascima ponašanja i definisanja rodnih uloga i odnosa među ženama i muškarcima.

Bosna i Hercegovina je 2013. godine postala šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Istanbulska konvencija je prvi dokument u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost spolova kao uzrok nasilja nad ženama i nasilja u porodici i definiše načine kako da se ovaj uzrok eliminiše. Istanbulska konvencija je isključivo posvećena cilju borbe protiv nasilja nad ženama kao kršenja ljudskih prava i oblika diskriminacije žena, i pruža sveobuhvatan set mjera za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

  • Vijeće ministra BIH je usvojilo novi Gender akcioni plan BIH 2018 – 2022 koji nasilje u porodici i nasilje nad ženama navodi kao prvu stratešku oblast.
  • Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“. Korisnici granta su devet udruženja iz cijele BiH, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva. Na ovaj način podržane su nevladine organizacije koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici te zaštitom ovih žrtava.
  • Vijeće ministara BIH obrazovalo je Odbor za praćenje i izvještavanje o Istanbulskoj konveniji i femicidu BIH, kao multisektorsko tijelo važno za fokusirano i strateško bavljenje nasiljem u prodici kao gorućim problemom našeg društva.

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja, Agencija organizuje Regionalnu konferenciju „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope- izazovi i naredni koraci“. Regionalna konferencija se održava u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji je finansijski  podržan od strane USAID-a. Cilj konferencije je prezentacija dosadašnjih aktivnosti i rezultata u Projektu,  razmjena iskustva i dobrih  praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH, te regionalno povezivanje  i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima.

U partnerstvu sa UN Women, Agencija za ravnopravnost spolova BiH učestvuje u  obilježavanju 16 dana aktivizma, u okviru kojih će se organizovati autobuska tura gdje će brendirani autobus posjetiti gradove: Livno (26. novembar), Bihać (27. novembar), Banja Luku (29. novembar), Brčko (1. decembar), Bijeljinu (3. decembar), Istočno Sarajevo (5.decembar), Mostar (7. decembar) i Sarajevo (9. i 10. decembar). Autobus će voziti duž redovnih linija, nudeći besplatan prevoz i anagažujući građane u razgovor sa stručnim licima uključenim u sistem odgovora na nasilje u porodici: policijski službenici, socijalni radnici, zdravstveni radnici, nastavnici te organizacije civilnog društva. Osim autobusne ture, u svakom gradu je planiran i prateći događaj na javnom prostoru gdje će se pored parkiranog autobusa okupiti predstavnici lokalne zajednice – gradonačelnik, lokalni partneri kao i ostali učesnici kampanje.

Još jednom, povodom ove Međunarodne  kampanje, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH naglašava značaj društvene osude nasilja, te potrebu efikasnijeg djelovanja svih institucija nadležnih za zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja, ali i rada na prevenciji nasilja i osnaživanja žena