safe_imageAgencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer  predstavljaju kršenje ljudskih prava. Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja.

Podaci najnovijeg istraživanja pod nazivom “Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BiH” su pokazali da je psihičko nasilje najrasprostranjenije, s ukupnom stopom prevalencije od 42%, dok iza njega slijedi fizičko nasilje od 24%.

Seksualno nasilje doživjelo je tokom odraslog života 6% žena. Ovim istraživanjem utvrđen je i podatak da je najšire rasprostranjeno nasilje koje nad ženama vrše njihovi sadašnji ili bivši partneri, jer su oni počinitelji u 72% slučajeva. Mlade žene su više izložene nasilju nego starije, ali nasilja nisu pošteđene niti žene sa invaliditetom kao ni žene slabijeg zdravlja.

U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama provode se brojne aktivnosti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini uključujući različite subjekte zaštite od nasilja u porodici (policija, pravosuđe, zdravstvene, socijalne i obrazovne institucije), te nevladine organizacije i medije. Kampanja „Muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama“ sastavni je dio svjetskog pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama sa akcentom na ulogu muškaraca koji nošenjem bijele vrpce pokazuju spremnost za okončanje nasilja nad ženama i djevojčica.