Bosna i Hercegovina je počastvovana što će po prvi put od pristupanja Savjetu Evrope 2002. godine preuzeti predsjedavanje Komitetom ministara Savjeta Evrope. Iskreno smo prihvatili šestomjesečno predsjedavanje koje će početi 19. maja 2015. godine i ovu dužnost ćemo obavljati sa najvećom ozbiljnošću i posvećenošću. Smatramo da je predsjedavanje dobra prilika za dalje jačanje tri podjednako važna stuba Savjeta Evrope – demokratije, ljudskih prava i vladavina prava.

Bosna i Hercegovina će nastaviti sa radom na zajedničkim prioritetima zacrtanim u saradnji sa Azerbejdžanom i Belgijom, zemljama koje završavaju svoje predsjedavanje. U tom kontekstu, pažnju ćemo usmjeriti ka unapređenju i zaštiti ljudskih prava sa posebnim naglaskom na zaštitu prava ugrožene populacije.
Glavni prioriteti tokom predsjedavanja Bosne i Hercegovine su sledeći:
 a. Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija),
 b. Politika Savjeta Evrope prema susjednim regionima,
 c. Aktivnosti Savjeta Evrope u oblasti kulture sa posebnim naglaskom na Evropsku konvenciju o kulturi i aktivnosti Savjeta Evrope kroz Evropski filmski fond (EURIMAGES),
 d. Unapređenje rada Savjeta Evrope u pogledu vjerske dimenzije interkulturalnog dijaloga
Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)
potpisivanje istambulske konvencije 2 Zaštita i promocija ženskih ljudskih prava s posebnim naglaskom na pitanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici je ključno pitanje kojim se bavi Savjet Evrope. Bosna i Hercegovina je bila jedna od prvih zemalja članica koja je ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), čime otvoreno pokazuje svoju posvećenost pri davanju priroiteta ovoj temi. Bosna i Hercegovina će 20. oktobra 2015. godine organizovati konferenciju na visokom nivou pod nazivom: „Praćenje implementacije Istanbulske konvencije – zajednička odgovornost vlada i parlamenata“.

Cilj konferencije  je uključivanje u proces promišljanja o novim sinergijama na različitim nivoima: (i) na državnom nivou  s nedavno imenovanim ili utvrđenim službenim koordinacionim tijelima; (ii) na parlamentarnom nivou uz učešće parlamentaraca u praćenju provedbe Istanbulske konvencije; i (iii) na nivou civilnog društva i državnih institucija za ljudska prava. Istražujući načine dovođenja tih nivoa i zajedničke interakcije kako bi mogli pomoći da se osigura da nadzorni mehanizmi Istanbulske Konvencije imaju na raspolaganju sveobuhvatne informacije o načinu na koji se Konvencija sprovodi i buduće preporuke za poboljšanje ostvarivanja na terenu. Konferencija će pružiti platformu za razmjenu iskustava, znanja i umrežavanje među učesnicima.

 

b. Politika Savjeta Evrope prema susjednim regionima

 Bosna i Hercegovina u potpunosti podržava politiku Savjeta Evrope prema susjednim regionima još od njenog početka 2011. godine. Tokom protekle četiri godine ova politika se čvrsto razvijala i uspješno sprovodila, uz ostalo i u Sjevernoj Africi.

U februaru 2015. godine Komitet ministara je odobrio dokumente o susjedskom partnerstvu sa Jordanom, Marokom i Tunisom koji obuhvataju i politički dijalog i aktivnosti vezane za saradnju. Ova inicijativa je omogućena zahvaljujući nedavno pokrenutom EU programu „U pravcu snažnijeg demokratskog upravljanja u južnom Mediteranu“ (South Programme –II) za period 2015-2018.
Osnovne vrijednosti koje podržava naša Organizacija nalaze se pred izazovima kao što su gnusni teroristički napadi koji su se u skorije vrijeme desili u Evropi i njenom okruženju, civilni ratovi i revolucije nakon arapskog proljeća te tragične nesreće u Sredozemnom moru kojima svjedočimo skoro svake sedmice. Jačanje saradnje između Savjeta Evrope i južnog Mediterana bi svakako, između ostalog, pomoglo i rješavanju ovih važnih pitanja.
Bosna i Hercegovina smatra da je politika ka susjednim regionima postala potreba za bezbjednost, prosperitet i mir i u Evropi i njenom okruženju. Stoga je nakon obavljenih konsultacija sa Kraljevinom Maroko, Bosna i Hercegovina kao predsjedavajuća zemlja odlučila da, u duhu partnerstva, organizuje „Konferenciju na visokom nivou o politici Savjeta Evrope prema susjednim regionima“ u Maroku u drugoj polovini oktobra 2015. godine. Imajući u vidu značaj ove teme, predlažemo da ovaj događaj bude organizovan na ministarskom nivou.

c. Evropska konvencija o kulturi i aktivnosti Savjeta Evrope kroz Evropski filmski fond (Eurimages)

 Evropska konvencija o kulturi je jedna od prvih i najuspješnijih konvencija Savjeta Evrope. U 2015. godini tokom predsjedavanja Bosne i Hercegovine, Savjet Evrope će proslaviti 60-tu godišnjicu njenog stupanja na snagu. Tokom svih ovih godina, Evropska konvencija o kulturi je postala politička osnova za bogatu panoramu konvencija i instrumenata, saradnje i aktivnosti na terenu, u oblastima kulture, nasljeđa, obrazovanja i omladine, uključujući i oblast kinematografije i audio-vizuelnih radova.

Bosna i Hercegovina koja ulaže značajne napore u razvoj audio-vizuelne industrije posvećuje posebnu pažnju i interes kulturi filma. S obzirom na značaj Eurimages-a i Savjeta Evrope u promovisanju evropske filmske industrije, Bosna i Hercegovina je odlučila posvetiti posebnu pažnju ovoj temi koja predstavlja istaknuti dio naše zajedničke kulture. U tom kontekstu, Bosna i Hercegovina će organizovati konferenciju na visokom nivou pod nazivom „Uloga žena u evropskoj filmskoj industriji“ koja će se održati u isto vrijeme kad i poznati Sarajevo film festival u avgustu
2015. godine.

d. Interkulturalni dijalog

 Drugi značajan element prioriteta tokom predsjedavanja Bosne i Hercegovine biće promocija interkulturalnog dijaloga. Ovo pitanje se takođe nalazilo među zajedničkim prioritetima tokom predsjedavanja Trojke (Azerbejdžan, Belgija i Bosna i Hercegovina). U tom pogledu, tokom našeg predsjedavanja bićemo domaćin događaja „Savjet Evrope 2015 – vjerska dimenzija interkulturalnog dijaloga“ koji će se održati 2. i 3. novembra 2015. godine.

Ovaj događaj će biti prilika da se krene sa realizacijom brojnih prijedloga koji su iznijeti na završnoj sjednici 2014 Exchange u Bakuu s osvrtom na, između ostalog, unpaređenje profila Exchange-a uključujući nivo i predstavljanje učesnika iz država članica i podizanje vidljivosti interkulturalnog dijaloga.
Glavna tema Exchange-a će biti „zajednička izgradnja inkluzivnog društva“. Pod ovim naslovom Exchange će razmatrati pitanje potrebe za zajedničkim radom na sprečavanju radikalizma i ekstremizma i tražiće da se odrede inovativni i uspješni načini za te aktivnosti.

Ostali prioriteti

 Ostali prioriteti tokom predsjedavanja Bosne i Hercegovine koji su prikazani u kalendaru dešavanja odnose se na društvenu inkluziju mladih, obraćajući posebnu pažnju na najugroženije grupe, zatim efikasnost sudstva, prava i pristup obrazovanju, sajber kriminal, strateški razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacija standarda, kao i promocija kampanje Savjeta Evrope „Protiv govora mržnje“ .

 S obzirom da se predsjedavanje Bosne i Hercegovine Komitetom ministara podudara sa predsjedavanjem Srbije OSCE-om u 2015., u toku su intenzivni razgovori kako bi se iskoristila ova prilika i podigao nivo saradnje između dvije organizacije u smislu regionalne saradnje i dobro susjedskih odnosa između ove dvije zemlje. Zajedničke inicijative će biti određene u narednom periodu.
Tokom svog predsjedavanja Bosna i Hercegovina će u bliskoj saradnji sa Generalnim sekretarom Savjeta Evrope tražiti najbolje moguće načine za sprovođenje Akcionog plana o borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vodi ka terorizmu (2015-2017) koji bi trebalo da bude usvojen na 125. ministarskoj sjednici.
Bosna i Hercegovina će nastaviti pružati podršku reformi Organizacije koju je inicirao Generalni sekretar s ciljem da postane efikasnija.
Na kraju, tokom predsjedavanja Bosne i Hercegovine posebno će se ocjenjivati rad Komisije za ljudska prava čiji prijedlozi i savjeti će i dalje dobijati našu punu pažnju.
Kalendar desavanja  u toku predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope
(maj – novembar 2015.g.)
PROGRAM KULTURNIH I PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI  za vrijeme predsjedavanje BiH Vijećem Evrope