Odjel za rodnu ravnopravnost Vijeća Evrope raspisuje poziv za podnošenje prijedloga za grant nevladinim organizacijama za promicanje borbe protiv seksizma.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata ima za cilj sufinanciranje projekta koji uključuje aktivnosti na nacionalnom nivou i koji ima za cilj promovisanje provedbe Preporuke Vijeća Europe CM / Rec (2019) 1 o sprečavanju i suzbijanju seksizma I kojim se dopunjavaju aktivnosti koje Vijeće Europe poduzima u državi-članici.

Aktivnosti će imati za cilj:

  • Potaknuti javnu raspravu o učestalosti i odgovorima na seksizam od strane različitih aktera, tako da se promovira viši nivo razumijevanja / svijesti o fenomenu i identificiraju odgovarajući odgovori, prema potrebi i relevantni u različitim nacionalnim kontekstima.
  • Promovisati upotrebu Preporuke Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv seksizma kao konkretnog sredstva za iskorjenjivanje seksizma

Projekt će provoditi krovna nevladina organizacija koja posjeduje visoku stručnost i iskustvo u radu na promicanju rodne ravnopravnosti i ženskih prava, u suradnji s nacionalnim ograncima / organizacijama-članicama u pogledu aktivnosti na nacionalnom nivou.

Rok za podnošenje ponuda: 18. novembar 2019. godine.

Tender možete pronaći na sljedećem linku: https://rm.coe.int/call-for-proposals-ged-combating-sexism-2019-final/168096e262.