1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

12.03.2020.

Preporukom se traži da države članice Savjeta Evrope prate napredak u implementaciji  smjernica i da informišu Komisiju za ravnopravnost polova Savjeta Evrope o preduzetim mjerama i postignutom napretku. Preporuka ima za cilj rješavanje pitanja s kojima se svakodnevno susreću žene, ali i muškarci. Naime, preporuka uspostavlja jasnu vezu između seksizma i nasilja nad ženama i djevojčicama, objašnjavajući da su “djela „svakodnevnog“ seksizma dio kontinuuma nasilja koji stvaraju klimu zastrašivanja, straha, diskriminacije, isključenosti i nesigurnosti koja ograničava mogućnosti i slobodu.”

Preventing and Combating Sexism BCS