Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, na dalje postupanje, informaciju Sekretarijata nadzornog mehanizma Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Sekretarijat).

Sekretarijat je informisao da je, zbog povlačenja Turske iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i naknadne ostavke turskog člana GREVIO, jedno od 15 mjesta u ovom tijelu ostalo upražnjeno, te da će Odbor stranaka Istanbulske konvencije, na 11. sastanku 7. decembra 2021. godine popuniti navedeno upražnjeno mjesto.

U tom smislu, Sekretarijat je pozvao zemlje članice Savjeta Evrope, između ostalog i Bosnu i Hercegovinu, da dostave imena i biografije zainteresiranih, ne više od tri kandidata, koji ispunjavaju uslove utvrđene Rezolucijom o pravilima izborne procedure članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici CM/Res(2014)43.

Biografije treba da budu dostavljene na engleskom ili francuskom jeziku u skladu sa standardiziranim obrascem koji je sastavni dio Rezolucije CM/Res (2014)43.

Nominovani kandidati treba da posjeduju visoke moralne kvalitete, da su poznati/e po svojoj stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti polova, sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštite i pomoći žrtvama ili da imaju iskustvo u oblastima obuhvaćenim Istanbulskom konvencijom.

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoje biografije, na propisanom obrazcu, putem imejl adrese: Kristina.krstovic@mhrr.gov.ba;

najdalje do 23.7.2021. godine, nakon čega će dostavljene biografije biti proslijeđene Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

Detaljne informacije se nalaze na sljedećem linku:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4ba0