U utorak, 20.10.2015. godine u Sarajevu, je održana Konferencija „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“, na temu prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konferencija o primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) održana je u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, i Vijeća Europe – Odjela za borbu protiv nasilja nad ženama. Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope od maja do novembra 2015. godine. Monitoring implementacije Istanbulske konvencije je predmet velike pažnje otkako je ovaj ključni međunarodni pravni instrument stupio na snagu prije više od godinu dana.

Učesnici konferencije su bili članovi zemalja članica Vijeća Europe i predstavnici domaćih i regionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost spolova za koje su djeca „Magacina Kabere“ upriličila predstavu na temu nasilja u porodici.

slika2I

 

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je otvorila Konferenciju i svojim obraćanjem ukazala na činjenicu da je Istanbulska Konvencija prvi dokument u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost spolova kao UZROK nasilja nad ženama i nasilja u porodici i definiše načine kako da se ovaj UZROK eliminiše.

slika4I

Ministrica je takođe podsjetila da je BiH šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, i to se dogodilo u novembru 2013., a u julu ove godine Vijeće ministara usvojilo je Okvirnu strategiju za implementaciju te Konvencije. Naglasila je da je cilj današnje Konferencije nastojanje BiH kao zemlje koja predsjedava Komitetom ministara Vijeća Evrope da prije svega pokaže i motiviše i ostale članice Vijeća Evrope da prenesu svoja iskustva u primjeni ove konvencije, dodajući da je BiH donoseći Okvirnu strategiju već otvorila put ka njenoj primjeni.

Cilj Konferencije je bio pokretanje reflektivnog procesa novih sinergija na različitim nivoima vlasti, te otvaranje novih mogućnosti za razmjenu iskustava i ekspertsku bazu, kao i razvoj mreže između učesnika, uključujući predstavnike država potpisnica Konvencije, ali i država koje razmatraju potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje.

U tri radna panela, koji su se odnosili na ulogu vladinih koordinirajućih tijela, ulogu parlamenata i civilnog društva, govorili su učesnici mnogih inostranih i domaćih organizacija koji se zalažu za ljudska prava i ravnopravnost polova.

Između ostalih govorio je i Predsjedavajući parlamentarne Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova BiH Mirsad Isaković i tom prilikom upozorio na zabrinjavajuće podatke koji govore o tome da je zabilježen porast broja slučajeva nasilja u porodici u BiH. Najavio je da će i ova komisija nastojati učiniti mnogo više na ostvarivanju ravnopravnosti spolova da bi se uklonio jedan od uzroka nasilja u porodici i da je došlo vrijeme za beskompromisnu borbu protiv društvenog zla, kako je nazvao nasilje nad ženama.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Hadžiabdić-Filipović je na održanoj Konferenciji, između ostalog, posebno istakla da osim zakonskim izmjenama, ekonomsko osnaživanje žena bi u znatnoj mjeri doprinijelo prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.

Izlaganja i diskusije ukazali su na poseban značaj koordiniranog djelovanja, budući da Konvencija poziva sve relevantne institucije svih relevantnih aktera, službe, međunarodne i nevladine organizacije da uspostave koordiniranu saradnju.

Ukazalo se također na važnost obavezivanja i dodjeljivanja konkretne uloge parlamentarnim skupštinama u različitim segmentima provedbe i praćenja Konvencije.

Osim toga, izuzetno je važna uloga civilnog sektora koji ima dugu tradiciju pružanja pomoći žrtvama nasilja nad ženama i u porodici kroz različite vidove direktne podrške i rada sa žrtvama.

Također, sve zemlje članice priznaju prevenciju nasilja kao ključni elemenat efikasnog pristupa u izradi politika.

Zaključeno je svi akteri imaju zadatak, da kroz sve vidove formalne i neformalne koordinacije i sinergijsko djelovanje, osiguraju dosljednu i učinkovitu primjenu Istanbulske konvencije.

slika3I

Na sljedećim linkovima se nalaze snimci Konferencije:

Konferencija dio 1

Konferencija dio 2

Konferencija dio 3

Konferencija dio 4