Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge

Analiza slučajeva ubistava žena (femicid) i osnivanje „Femicide Watch“ u BiH

u okviru projekta

„Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“

O projektu

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“  provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je  povećati kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH. Provedba projekta je počela 1. juna 2017.godine a završetak projekta je planiran za kraj 2021.godine.

U svrhu postizanja gore navedenog cilja, predviđena je realizacija nekoliko specifičnih aktivnosti u sljedeća tri glavna područja djelovanja:

1.         Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH,

2.         Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja

3.         Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Opis zadatka

U cilju analize slučajeva femicida i uspostavljanja mehanizma za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o slučajevima femicida u Bosni i Hercegovni, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisuje poziv za angažiranje konsultanta/ice za izradu pregleda slučajeva femicida za period 2018 -2020.godina i prijedloga za uspostavu „Femicide Watch“ u Bosni i Hercegovini.

Femicide Watch predstavlja posmatračko tijelo ili sistem na nacionalnom nivou koji bi pratio pojave ubistava žena sa rodnog aspekta, te analizirao podatke radi uočavanja ključnih propusta koji dovode do ubistava žena od strane njihovih supruga ili bivših i sadašnjih partnera.

Rodno zasnovano ubijanje žena je najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja i kršenja ljudskih prava žena, uključujući pravo na život, slobodu od torture i pravo na život bez nasilja i diskriminacije. Nedostatak podataka predstavlja važnu prepreku u prevenciji femicida. Prikupljanje, analiza i razmjena relevantnih podataka je od ključnog značaja za efikasne i koordinirane mjere prevencije, istragu i procesurianje rodno zasnovanog ubijanja žena. U postizanju u ovih ciljeva, zahtijevaju se detaljni podaci kako bi se sagledale dimenzije problema, uspostavile studije početnog stanja, identifikovale grupe visokog rizika i usmjerile intervencije i prevencija tamo gdje je najpotrebnija, pratila promjena kroz vrijeme, prisupilo efikasnim intervencijama usmjerenim na zaštitu žrtava nasilja. U vezi s tim, uporediva i dostupna precizna statistika je ključ za definisanje spektra rodno zasnovanog ubijanja sa njegovim različitim oblicima, uzrocima i posljedicama.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH već duži niz godina čine velike napore usmjerene na uvođenje prakse vođenja evidencije i statistike razdvojene po spolovima u svim oblastima društvenog života i javnog djelovanja. Do sada su u uvođenju rodno-osjetljive statistike postignuti određeni uspjesi. Međutim, još uvijek su brojne oblasti u kojima vođenje rodno-osjetljivih podataka nije dovoljno zaživjelo. Oblast femicida predstavlja primjer ozbiljne praznine u raspoloživosti metodologije prikupljanja egzaktnih podataka. Izvještajem UN Specijalne izvjestiteljice o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama Dubravke Šimonović iz septembra 2016.godine predlaže se uspostavljanje Femicid watch-a (tijela za pregled femicida) ili observatorija o nasilju nad ženama na nacionalnom/regionalnom/ globalnom nivou. Specijalna izvjestiteljica predlaže da podaci o broju femicida ili slučajeva rodno zasnovanog ubistva žena budu razvrstani po godinama i državljanstvu žrtava, po spolu počinitelja i pokazuju odnos izmedju počintelja i žrtve/žrtava kao i da se objavljuju svake godine na 25. novembar. Izvještaj također poziva da se prikupljaju i objavljuju informacije o procesuiranju i kažnjavanju počinitelja. Specijalna izvjestiteljica dodatno predlaže usvajanje fleksibilne medotodologije koja bi se mogla primijeniti i pomoći svim državama da uspostave „femicide watch“ ili observatorij, koji može biti odvojeni mehanizam ili pridružen postojećim nacionalnim mehanizmima  ili observatorijima za rodno zasnovano nasilje.

Od konsultanta/ice se očekuje sljedeće:

  • Izrada plana rada usaglašenog sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  •  Prikupljanje, razvrstavanje i analiza statističkih podataka o ubistvima žena u Bosni i Hercegovini za period 2018 -2020.godina
  • Analiza uporedne prakse iz zemalja regiona Zapadnog Balkana i izrada prijedloga za osnivanje Femicide Watch u BiH, uključujući strukturu, zadatke i način rada 
  • Izrada finalnog izvještaja sa opažanjima, zaključcima i preporukama za daljnje djelovanje 

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Sjedište konsultanta/ice je Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu. Anganžman predviđa putovanja unutar Bosne i Hercegovine ili online sastanke sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 30 ekspert-dana u periodu od tri mjeseca.       

Kvalifikacije konsultanta/ice

Kvalifikacione: 

–           Univerzitetska diploma

–           Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ljudskih prava

–           Najmanje 2 godine relevantnog analitičkog i istraživačkog iskustva i objavljenih publikacija    

Poželjne:

–           Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova i Istanbulsku konvenciju

–           Izražene komunikacijske i analitičke vještine

–           Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima   

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeće adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6,

71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu kristina.krstović@mhrr.gov.ba sa naznakom „za javni poziv Analiza slučajeva ubistava žena (femicid) i osnivanje „Femicide Watch“ u BiH“.

Ponuda mora da sadrži sljedeće: kratko prateće pismo (do 1000 riječi), biografiju kandidata/kinje i  prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologiju rada, aktivnosti, očekivani rezultati i vrijeme potrebno za svaku od aktivnosti.   

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine .