JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu

„Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“

konsultant/ica za proces izrade odgovora na GREVIO upitnik

O projektu

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“  provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je  povećati kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH. Provedba projekta je počela 1. juna 2017.godine a završetak projekta je planiran za kraj 2019.godine.

U svrhu postizanja gore navedenog cilja, predviđena je realizacija nekoliko specifičnih aktivnosti u sljedeća tri glavna područja djelovanja:

 1. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH,
 2. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja
 3. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Opis zadatka

U cilju pripreme odgovora na upitnik Ekspertske grupe za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisuje poziv za angažiranje konsultanta/ice za podršku u izradi plana aktivnosti i provedbi procesa pripreme odgovora za GREVIO.

Od konsultanta/ice se očekuje sljedeće:

 • Izrada plana rada usaglašenog sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • Priprema materijala i održavanje radionice na temu pripreme odgovora na GREVIO upitnik
 • Pružanje savjetodavnih smjernica i preporuka u procesu pripreme odgovora
 • Izrada i dostavljanje izvještaja

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Sjedište konsultanta/ice je Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu. Anganžman predviđa putovanja unutar Bosne i Hercegovine radi održavanja sastanka sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 7 ekspert-dana u periodu od mjesec dana.

Kvalifikacije konsultanta/ice

Kvalifikacione:

 • Univerzitetska diploma
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova
 • Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji procesa izrade odgovora na GREVIO upitnik
 • Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

 • Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova i Istanbulsku konvenciju
 • Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka
 • Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje
 • Izražene komunikacijske i analitičke vještine
 • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

 Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeću adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu protokol.ARSBiH@mhrr.gov.ba sa naznakom „za javni poziv konsultant/ica za proces izrade odgovora na GREVIO upitnik“.

Ponuda mora da sadrži sljedeće: kratko prateće pismo (do 1000 riječi), biografiju kandidata/kinje i  prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologiju rada, aktivnosti, očekivani rezultati i vrijeme potrebno za svaku od aktivnosti.

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.