Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

                         JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge

javna kampanja i komunikacija sa ključnim akterima u oblasti o rodno zasnovanom i obiteljskom nasilju u okviru projekta

„Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Naziv: Konsultant/ica za odnose sa javnošću

O projektu

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“  provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je  povećati kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH. Provedba projekta je počela 1. juna 2017.godine a završetak projekta je planiran za kraj 2019.godine.

U svrhu postizanja gore navedenog cilja, predviđena je realizacija nekoliko specifičnih aktivnosti u sljedeća tri glavna područja djelovanja:

  1. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH,
  2. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja
  3. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

 

Opis zadataka

Detaljan opis zadatka, kvalifikacija, sadržaj i način dostavljanja ponude kao i ostale relevantne informacije dostupne su na sljedećem linku:

 Opis posla za konsultanta/icu za odnose s javnošću

Rok za predaju ponude

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeće adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6,

71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu protokol.ARSBiH@mhrr.gov.ba  sa naznakom „za javni poziv – konsultant/ica za odnose sa javnošću“.

Rok za predaju ponude je 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.