Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske, izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II program (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Cilj FIGAP II programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nevladinim organizacijama za provođenje aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socio-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za provođenje FIGAP II programa osigurala je švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju (Sida). Planom aktivnosti za provedbu programa FIGAP II (2018 – 2021), u okviru programskog cilja 4 „Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova“ predviđena je aktivnost „Jačanje materijalnih, tehničkih i ljudskih resursa ARS BiH i entitetskih gender centara“. U okviru navedene aktivnosti predviđeno je da Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine angažuje glavnog koordinatora/ica koji će obavljati sveukupnu koordinaciju implementacije FIGAP II programa.

Na sljedećem linku možete pronaći tekst Javnog poziva za glavnog koordinatora/icu FIGAP II programa: http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/JAVNI%20POZIV%20KOORDINATOR%20FIGAP%20II%20ZA%20OBJAVU%20PETAK%2013%2009%202019%20godine.pdf

Pismo-prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol.arsbih@mhrr.gov.ba ili na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Rok prijave je petak, 20.09.2019. godine.