Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH različitim aktivnostima i ove 2021. godine sprovela je Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Kako bi smo osigurali adekvatnu vidljivost Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u novembru i decembru, učestvovali smo u sljedećim aktivnostima:

U saradnji sa UN Women, otvorili smo zvanično kampanju 16 dana aktivizma te istakli dosadašnje napore na ovom području, kao i postojanje sistema zaštite i podrške žrtvama nasilja u prodici, što je preduslov i startna osnova za razvijanje smjernica za nastavak rada u ovoj oblasti.

U okviru UN Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja, u sklopu globalnog pokreta “Generation Eqaulity” , a u saradnji sa UN Women i entitetskim gender centrima, pripremili smo zagovarački dokument koji sadržava pregled stanja i preporuke za dalji rad na pioritetima za sprečavanje seksualnog nasilja.

U saradnji sa UN Women, organizovali smo smo Treći regionalni forum – vidljivost institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost sa fokusom na unapređenje institucionalnog odgovora za prikupljajnje podataka i sprečavanje femicida u BiH.

Predložili smo osiguranje vidljivosti institucija te pregled stanja i prioriteta u sprečavanju seksualnog nasilja u BiH.

Predložili plan akcije koji će okupiti što je moguće više aktera zaiteresovanih za saradnju i rad na ovim pitanjima.

S ciljem podizanja svijesti bosansko-hercegovačkog društva da je rodno zasnovano nasilje apsolutno neprihvatljivo, te da je neprihvatljivo društvo u kojem će naši budući naraštaji biti nasilnici ili žrtve nasilja, Agencija za ravnopravnost spolova bosansko-hercegovačoj javnosti predstavila je dva video spota koja smo izradili u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma“.

Glavni cilj ovogodišnje kampanje je podizanje svijesti o ovom problemu u našem društvu, te da se žrtve nasilja podrže i prijave nasilje, kako bi im bila osigurana sva zakonom definisana prava i pomoć.

Video spotove možete pogledati na ovim linkovima: