Povodom Izborne kampanje u okviru Lokalnih izbora 2016. godine u Bosni i Hercegovini, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, upućuje Javni poziv političkim subjektima u izbornoj kampanji, za predstavljanje i promociju programa, mjera i aktivnosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova,

Javni poziv

političkim subjektima u Izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2016. godine, za predstavljanje i promociju programa, mjera i aktivnosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova​​

Poštovani/e,

Imajući u vidu još uvijek prisutnu neravnopravnost između žena i muškaraca, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, povodom početka Izborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine, poziva sve političke subjekte, odnosno političke partije, koalicije, nezavisne kandidate, liste nezavisnih kandidata i kandidate iz reda nacionalnih manjina, da u svojim izbornim programima predstave i promovišu programe, mjere i aktivnosti za ostvarivanje ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH je u saradnji s brojnim partnerima, posebno Misijom OSCE-a u BiH, pred Opšte izbore 2014. godine, pripremila „Izjavu o opredijeljenosti za ravnopravnost spolova za političke partije“. Izjavu, koja definiše osnovne pretpostavke za rad političkih partija na pitanjima ravnopravnosti spolova, potpisalo je osam političkih partija u Bosni i Hercegovini.

Ova izjava je značajan resurs za političke subjekte, i omogućava im da odgovore na očekivanja biračkog tijela u oblasti ravnopravnosti spolova. Osnovni cilj Izjave je da komunicira očekivanja biračkog tijela od političkih partija u oblasti ravnopravnosti spolova ali istovremeno daje biračkom tijelu alat da procijeni opredjeljenost svake političke partije da se bavi stvarnim prioritetima u oblasti ravnopravnosti spolova.

Ravnopravnost između muškaraca i žena je vrijednost zagarantovana Ustavom, te propisana i zaštićena zakonima, ali bez obzira na to, žene i određene grupe žena u našem društvu, u mnogim oblastima su diskriminisana ili marginalizovana grupa.

Žene su de fakto diskriminisane kako u javnoj sferi, tako i u profesionalnom, porodičnom i privatnom okruženju. Ovu tvrdnju potkrepljuje zvanična statistika, te nalazi različitih studija, istraživanja i analiza koje Agencija za ravnopravnost spolova BiH i entetski gender centri sprovode radi praćenja stanja u pogledu ravnopravnosti spolova.

Žene  trpe diskriminaciju, koja je najčešće indirektna i ogleda se u njihovom nedovoljnom učešću u različitim političkim i razvojnim procesima, te s tim u vezi i njihovom nedovoljnom učešću na mjestima odlučivanja i upravljanja, pristupu i učešću na tržištu rada, pristupu obrazovanju, pristupu resursima, kao što je vlasništvo nad zemljištem i nekretninama, pristupu kreditima, pristupu informaciono-komunikacionim tehnologijama i dr.

U javnom diskursu, te medijskom predstavljanju i prikazivanju dominira stereotipno predstavljanje žena, često vezano samo za privatnu sferu, poslove i aktivnosti brige o drugima i sferu zabave. Takođe, prisutno je neadekvatno i rodno neosjetljivo izvještavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, a u nekim slučajevima je prisutan seksizam i upotreba rodno neosjetljivog jezika.

U kontekstu predstojećih Lokalnih izbora, važno je naglasiti da su žene posebno podzastupljene na mjestima najvišeg odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave. Iako je ravnopravno učešće žena i muškaraca u donošenju odluka pitanje pravde, poštovanja ljudskih prava i dobrog upravljanja, njihovo učešće u svim organima, na svim nivoima u Bosni i Hercegovini je manje od 20%.

Analiza zastupljenosti žena u općinskim vijećima, skupštinama opština, gradskim vijećima i Skupštini Brčko Distrikta nakon Lokalnih izbora 2012. godine, pokazala je da je  izabrano je u prosjeku 16% žena.

Struktura izabranih odbornika i načelnika na Lokalnim izborima 2012. u BiH
grafikon 2012Nedovoljna zastupljenost žena u donošenju odluka vrlo je široko i višedimenzionalno pitanje koje treba staviti u kontekst brojnih nastojanja u okviru politika usmjerenih na poboljšanje ravnopravnosti spolova, uključujući i politike za povećanje stope zaposlenosti žena, smanjenje razlika u platama između muškaraca i žena, uklanjanje polne segregacije u obrazovanju i zapošljavanju, te borbe protiv netransparentnih sistema imenovanja i napredovanja.

Imajući u vidu činjenicu da se kandidujete za najviše funkcije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, ovim povodom posebno Vas podsjećamo na odredbu propisanu članom 24. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 32/10), kojom se obavezuju svi organi vlasti, na svim nivoima, uključujući organe jedinica lokalne samouprave, da u okviru svojih nadležnosti, preduzmu sve odgovarajuće i potrebne mjere radi sprovođenja odredaba propisanih ovim zakonom, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Provođenje ovih mjera uključuje, ali ne ograničava se na: donošenje programa mjera radi postizanja ravnopravnosti spolova u svim oblastima; donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih zakona i drugih propisa radi usklađivanja sa odredbama ovog zakona i međunarodnim standardima za ravnopravnost spolova; sprovođenje aktivnosti i mjera Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 kroz redovne programe rada uz obezbjeđenje budžetskih sredstava; obezbjeđenje prikupljanja, vođenja, analize i prikazivanja statističkih podataka razvrstanih po spolu.

S obzirom na navedenu zakonsku odredbu, kao i druge odredbe ovog Zakona, te odredbe međunarodnih obavezujućih standarda za ravnopravnost spolova (kao što su, između ostalih, UN Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW i Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici), ovim javnim pozivom podsjećamo Vas na obaveze iz navedenih pravnih dokumenata kako biste sve ovo imali u vidu prilikom predstavljanja i promovisanja Vaših izbornih programa. Takođe očekujemo, da će ovaj javni poziv podstaći sve izabrane zvaničnike/ce, da u narednom periodu nakon lokalnih izbora, preuzmu obaveze na ispunjavanju standarda za ravnopravnost spolova, te ovim pitanjima pristupe sistemski, sveobuhvatno i dosljedno.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH i entitetski gender centri će u okviru svojih mandata pratiti predstojeću izbornu kampanju, način i sadržaj predstavljanja i promovisanja političkih subjekata, rezultate Lokalnih izbora. Kao institucionalni mehanizam za ravnopravnost spolova, stojimo na raspolaganju svim institucionalnim i vaninstitucionalnim društvenim akterima za stručnu podršku u primjeni navedenih standarda, sve u cilju unapređenja i ostvarivanja ravnopravnosti između žena i muškaraca u našem društvu. Međutim, odgovornost za primjenu Zakona i drugih standarda za ravnopravnost spolova je na nadležnim organima, i to predstavlja obavezu, a ne opciju.

Učešće žena na kandidatskim listama za Lokalne izbore 2016. godine

Agencija za ravnopravnost spolova BiH je sprovela analizu o učešću žena na kandidatskim listama za Lokalne izbore 2016. godine. Ova analiza je izrađena na osnovu dostupnih podataka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Konstatovano je da je pri formiranju kandidatskih lista ispoštovan član 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i član 4.19. stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da su na istima kandidati manje zastupljenog spola zastupljeni sa najmanje 40%. Od ovog pravila se odstupilo samo u slučajevima gdje se na kandidatskim listama nalazi manji broj kandidata u kojim slučajevima je procenat kandidata manje zastupljenog pola 33,33% ili 37,50%, ali je to u skladu sa Instrukcijom Centralne izborne komisije o raspodjeli kandidata manje zastupljenog pola na kandidatskim listama. Na kandidatskim listama kandidati su raspoređeni na pozicije propisane Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pomenutom instrukcijom.

Na osnovu podataka analize o učešću žena na kandidatskim listama za Lokalne izbore 2016. godine, u  Bosni i Hercegovini u 142 osnovne izborne jedinice ukupno učestvuju 451 politička subjekta. Na kandidatskim listama političkih subjekata nalazi se ukupno  30.444 kandidata za odbornike/odbornice u skupštinama opština/gradova, od kojih je 17.902 muškarca i  12.542 žena, odnosno zastupljenost žena je u procentu 41,20%  čime je ispoštovana zakonska obaveza. Ohrabrujuća je činjenica da su sve političke partije ispoštovale zakonsku obavezu i na listama su kandidirale preko 41% manje zastupljenog spola. Analizirajući sve političke subjekte u svim izbornim jedinicama Bosne i Hercegovine,  uočeno je da je manje od 15% žena nositeljica kandidatskih lista.

kandidati-za-odbornike

Za najvišu funkciju izvršne vlasti na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, za načelnike opština i gradonačelnike predloženo je ukupno 417 kandidata, od kojih je 391 muškaraca i 26 žena, odnosno žene su zastupljene u procentu 6,23%

graikon 2 2016

Prema rezultatima naše analize zaključeno je da su političke partije ispoštovale zakonsku regulativu pri formiranju kandidatskih lista, ali da su žene podzastupljene tamo gdje Zakon nije propisao obavezan procenat manje zastupljenog spola. Najuočljiviji disbalans odnosa muškaraca i žena vidi se na kandidatskim listama za načelnike/gradonačelnike, odnosno, gdje ne postoji zakonska obaveza kandidovanja manje zastupljenog pola, u ovom slučaju žena.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH podsjeća sve učesnike/učesnice u izbornoj kampanji, uključujući političke aktere, medije, pojedince/pojedinke, da se u javnom prostoru uzdrže od bilo kog vida diskriminacije, javnog prikazivanja i predstavljanja bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način bez obzira na spol.