О пројекту

Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и избјеглице БиХ, у сарадњи са Гендер Центром Федерације Босне и Херцеговине и Гендер центром Републике Српске, израдила је Финансијски инструмент за проведбу Гендер акционог плана Босне и Херцеговине –  ФИГАП 2 програм (2018 – 2022), како би осигурала средства за проведбу Гендер акционог плана Босне и Херцеговине. Циљ ФИГАП 2 програма је да обезбиједи финансијску подршку институцијама Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као и невладиним организацијама за провођење активности с циљем унапрјеђења социо-економских услова за мушкарце и жене, дјевојчице и дјечаке у Босни и Херцеговини. Финансијску подршку за провођење ФИГАП 2 програма осигурала је Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).

Планом активности за проведбу програма ФИГАП II (2018 – 2022), у оквиру програмског циља „Успостављене родно-одговорне политике у приоритетним областима (родно засновано насиље, економско оснаживање жена, учешће у јавном и политичком животу)“, у оквиру резултата 1.2 “Успостављени капацитети, прикупљени и обједињени подаци како би се унаприједила проведба и праћење политика равноправности сполова у приоритетним областима ФИГАП II”, предвиђена је реализација активности “Покретање истраживања потребних за Гендер индекс”. У оквиру наведене активности, предвиђено је да Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (у даљем тексту “Агенција”) проведе истраживање под називом: „Истраживање разлике у платама између жена и мушкараца у Босни и Херцеговини“.

 Опис задатка:

Разлика у платама исказује се као постотак зараде мушкараца и представља разлику у просјечној бруто заради по сату између мушких и женских запосленика. Бруто зарада су плате запосленика прије одбитака пореза на добит и доприноса за социјално осигурање. Подаци о разлици у платама између мушкараца и жена у ЕУ-у заснивају се на методологији Истраживања о структури зарада (СЕС). Разлика у платама између мушкараца и жена у ЕУ-у службено се назива „неприлагођена разлика у платама између мушкараца и жена“ јер не узима обзир све факторе који утичу на разлику у платама, као што су разлике у образовању, искуство на тржишту рада, одрађени сатови, врста посла итд. Будући да се као основа узима зарада по сату, разлика у платама између мушкараца и жена може прикривати посебне разлике у платама које остају незабиљежене, на примјер, исплате бонуса, исплате на темељу провизије или сезонски додаци на плату.

Према подацима ЕУРОСТАТ из 2014. године, жене у просјеку зарађују око 16 % мање по сату од мушкараца.

У Закључним запажањима на Шести периодични CEDAW Извјештај БиХ, а позивајући се на циљ 8.5 Циљева одрживог развоја, CEDAW Комитет је препоручио да Босна и Херцеговина:  

(а) проведе свеобухватну студију главних узрока разлике у платама између жена и мушкараца и искористи резултате те студије за разраду даљњих мјера како би се та разлика уклонила.

Конкретно, Истраживање разлике у платама између жена и мушкараца у Босни и Херцеговини има као главни циљ да установи колики је јаз у платама између мушкараца и жена у Босни и Херцеговини, структуриран по релевантним категоријама (привредне гране, занимање, радно искуство, степен образовања, старост и тд.) и да на тај начин пружи податке за анализу о узроцима тог јаза. Од ангажованог консултанта/ице се очекује да изради план, методологију и упитник за провођење планираног истраживања. Од консултантице-консултанта се очекује да изради нацрт Описа послова за набавку услуга за провођење истраживања, на основу којега ће Агенција ангажовати истраживачку агенцију (фирму), која ће реализовати Истраживање на територији Босне и Херцеговине.

Од консултанта/ице се очекује сљедеће:

 • Израда плана рада усаглашеног са Агенцијом за равноправност полова БиХ Министарства за људска права и избјеглице БиХ
 • Преглед и анализа релавантних истраживања о разлици у платама између мушкараца и жена у региону и ЕУ, с циљем израде плана Истраживања,
 • Идентификација субјеката у којима ће се проводити Истраживање, у сарадњи са Агенцијом за равнорпавност полова БиХ
 • Израда приједлога методологије за провођење истраживања о разлици у платама између мушкараца и жена, која ће укључити дефинисање проблема и циља истраживања,  врсту истраживања, опис узорка, приједлог метода за прикупљање и обраду статистичких података
 • Израда мјерног инструмента (упитника) за провођење истраживања
 • Израда финалног документа – Описа послова за набавку услуга за провођење истраживања,
 • Консултантске услуге током провођења процеса јавних набавки за одабира истраживачке агенције (фирме)-пружитељице услуга провођења истраживања.

Услови анганжмана

Консултант/ица ће бити ангажиран/а на основу уговора о дјелу. Сједиште консултанта/ице је Агенција за равноправност полова БиХ Министарства за људска права и избјеглице БиХ у Сарајеву. Анганжман предвиђа путовања унутар Босне и Херцеговине или онлине састанке са релевантним групама, институцијама и појединцима. На овај јавни позив се  могу пријавити консултанти/ице из Босне и Херцеговине. Обрачун накнаде за пружене услуге ће се вршити на основу броја дана анганжмана. Оквирни период ангажмана је 15 експерт-дана у периоду од два мјесеца.       

Квалификације консултанта/ице

Квалификационе: 

 • Висока стручна спрема, факултет друшвених наука,
 • Доказано претходно искуство у припреми и провођењу друштвених истраживања и изради методологије истраживања.

Пожељне:

 • Искуство у припреми и провођењу статистичких истраживања
 • Припрема и провођење истраживања у области економије или социологије
 • Објављени научни радови на релевантну тему
 • Познавање стандарда и прописа везаних за равноправност полова
 • Изражене комуникацијске и аналитичке вјештине
 • Одговорност и самосталност у послу, као и спремност на тимски рад и сарадњу са свим актерима   

Начин аплицирања

Ако испуњавате горе наведене услове потребно је да своју понуду доставите на сљедећу адресу:

Министарство за људска права и избјеглице БиХ

Агенција за равноправност полова БиХ

Дубровачка 6,

71000 Сарајево

или путем електронске поште на адресу kristina.krstovic@mhrr.gov.ba; са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ КОНСУЛТАНТ/ИЦА ЗА ПОДРШКУ У ИЗРАДИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАЗЛИКЕ У ПЛАТАМА ИЗМЕЂУ МУШКАРАЦА И ЖЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Понуда мора да садржи сљедеће: кратко пратеће писмо (до 1000 ријечи), биографију кандидата/киње и  приједлог плана рада у којему треба бити назначена методологија рада, активности, очекивани резултати и вријеме потребно за сваку од активности.   

Рок за предају понуде Рок за предају понуде је 15 дана од дана објављивања на wеб страници Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, од 23.04.2021. године.

http://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/Javni%20poziv%20-%20Konsultant%20za%20podrsku.pdf