Na 106. sjednici, održanoj 22.06.2017., Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o realizaciji Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Bosni i Hercegovini (2015 – 2018) za period juli 2015. – decembar 2016. godine. Izvještaj je na osnovu podataka domaćih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija izradila Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U izvještajnom periodu Bosna i Hercegovina bilježi napredak u postizanju većine ciljeva i mjera.

Evidentirano je poboljšanje u pogledu donošenja rodno osjetljivih politika u svim sektorima, čime se postavljaju temelji uspješnije prevencije nasilja i napretka u stanju ravnopravnosti spolova u BiH.

U narednom periodu Okvirna strategija treba biti prepoznata od svih nivoa vlasti u BiH kao strateško-programski dokument koji određuje prioritete i aktivnosti u provedbi Istanbulske konvencije te treba biti integrisana u programe rada organa izvršne vlasti. Potrebno je uspostaviti tijelo za upravljanje i koordinaciju Okvirne strategije i ujednačiti rješenja u entitetskom zakonodavstvu u domenu pravnog tretiranja nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

U Okvirnoj strategiji nevladine organizacije (NVO) prepoznate su kao strateški partneri te su izabrane kao izvođači za implementaciju projekata u ukupnoj vrijednosti grantova od 50.000 KM. Također, do sada im je alocirano više od 650.000 KM u okviru SIDA-UN Women projekta “Standardi i angažman za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH”. Zabilježen je i značajan angažman NVO-a u provođenju kampanja u javnosti za skretanje pažnje na problem nasilja nad ženama i potrebu prijavljivanja nasilja.

Provedene su i edukacije profesionalaca u organima državne uprave, policijskim agencijama, zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite te obrazovnim ustanovama, kojima je obuhvaćeno više od 2.200 osoba.

Ostvaren je napredak u uspostavljanju strukturiranog i institucionalnog partnerstva sa nevladinim sektorom. U decembru 2015. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice potpisalo je Sporazum o saradnji sa Sigurnom mrežom – mrežom 22 NVO iz cijele BiH, koja okuplja svih devet sigurnih kuća.