1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Sastanak sa predstavnicama Ukrajinskog ženskog fonda i Udruženjem Snaga žene iz Tuzle

Sastanak sa predstavnicama Ukrajinskog ženskog fonda i Udruženjem Snaga žene iz Tuzle

24.08.2023. | Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je bila domaćin održavanja sastanka sa predstavnicama Ukrajinskog ženskog fonda i Udruženjem “Snaga žene” iz Tuzle. Sastanak je održan 24.08.2023.godine u Sarajevu.

U ime Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine riječi dobrodošlice je uputila Branislava Crnčević Čulić, a prisutnima se obratila i Saliha Đuderija, u ime Sektora za ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

O mandatu i ulozi Gender Centra Federacije BiH, te saradnji sa kantonima i lokalnim nivoom vlasti na ostvarivanju ravnopravnosti spolova i provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, te strateških dokumenata govorila je Azra Džipa.
Gošće je najviše zanimalo na koji način se donosi i realizuje Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 “Žene, mir, sigurnost” u BiH o čemu govorila Kika Babić – Svetlin.
U ime Ukrajinskog ženskog fonda obratila se Tatjana Lutvunova koja je rekla da je u Ukrajini 2005.godine donesen Zakon o jednakim mogućnostima, a da je prvi Akcioni plan 1325 “Žene, mir, sigurnost” donesen 2016.godine i realizovan do 2022.godine kada je donesen novi sa ciljem uspostavljanja demokratskog, miroljubivog i rodno-ravnopravnog društva.

Uslijedila je diskusija te su postavljana pitanja i davani odgovori o funkcionisanju gender institucionalnih mehanizama u BiH, ali i primjeni UNSCR 1325 “Žene, mir, sigurnost” u toku i poslije sukoba. Najviše su ih interesovala dobra ili loša iskustva kako ne bi pravile greške već uspješno realizovale aktivnosti sa institucijama i nevladinim organizacijama kao i donatorima.

Osvrt na to koliki i kakav je bio doprinos nevladinih organizacija u provođenju UNSCR 1325 “Žene, mir, sigurnost” u BiH govorila je Jadranka Milićević iz Fondacije Cure.
Ukazala je na pomoć ženama i djeci kao osjetljivim grupama stanovništva koje u višestruko nepovoljniji položaj dovodi konflikt, ali i postkonflikte situacije. Naglasila je specifične potrebe starijih, trudnica, porodilja, žrtava silovanja, djece majki koje su silovane u ratu, jednoroditeljskih porodica, …. )

Riječi zahvale za organizaciju i učešće na sastanku uputila je Branka Antić Štauber, predsjednica udruženja “Snaga žene” Tuzla.