1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Saopštenje povodom početka Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu pola

Saopštenje povodom početka Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu pola

25.11.2020. | Novosti, Novosti_nasilje

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu pola počinje, 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv naslja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, simbolično povezujući zaštitu od nasilja nad ženama sa ljudskim pravima.  Ova kampanja, koju obilježava  6.000 organizacija u 187 zemalja svijeta, koristi se kao organizaciona strategija širom svijeta kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Prema podacima UN-a, procjenjuje se, da je 243 miliona žena zlostavljano od strane intimnog partnera, a da manje od 40% žena koje su doživjele nasilje to prijavljuju ili traže pomoć. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pozivajući na “prekid vatre kod kuće”, Generalni sekretar UN-a pozvao je vlade da, u nacionalne planove odgovora na pandemiju COVID-19, uključe prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama, kao ključnu oblast.

Istraživanja provedena u Bosni i Hercegovini (Istraživanje o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama iz 2013.  i OSCE Regionalno  istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena iz 2019.godine), pokazala su da je skoro svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja od svoje 15 godine.

Međutim, ove godine situacija je još nepovoljnija, jer krizne situacije, u koje spada i pandemija uzrokovana virusom COVID-19, posebno pogađaju najranjivije kategorije, žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Nasilje u porodici rasprostranjenije je zbog mjera ograničenja kretanja koje su bile uvedene u mnogim zemljama. Žene su bile primorane kontinuirano boraviti u zatvorenim prostorijama sa partnerima koji su se zbog krizne situacije češće nasilno ponašali, te je usljed stalnog nadzora dodatno otežana komunikacija sa vanjskim svijetom

Prema informacijama koje je Agencija za ravnopravnost polova BIH dobila od nevladinih organizacija , podaci sa SOS telefona i pravnih savjetovališta potvrđuju da je period pandemije uzrokovao porast nasilja nad ženama. U pogledu obilka nasilja najizraženije i u najvećem broju je prijavljivano psihičko  i fizičko nasilje.  Uporedni podaci za 2019. i 2020. godinu pokazuju da je broj poziva na SOS telefone povećan za 47%, dok je broj žrtava smještenih u sigurnim kućama povećan za 50%.

Povećanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama potvrđuju i brojni slučajevi koji su bili medijski propraćeni zbog brutalnosti u izvršenju krivičnog djela, u vidu femicida koji je okončan sa spaljivanjem žrtve, ekstremnim seksualnim nasiljem i teškim vidovima fizičkog nasilja. 

Cijeneći ulogu nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće u pomoći i podršci žrtvama, Agencija je dodijelila grant sredstva kako bi podržala neophodne aktivnosti i kako bi bili prevaziđeni problemi uzrokovani pandemijom COVID-19. Sredstva su dodijeljena iz Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“,u ukupnom iznosu od 160.468,00KM za osam sigurnih kuća, za period septembar – decembar 2020. godine.

Krajem aprila 2020. godine, Agencija je izradila i dostavila vladama, kriznim štabovima civilne zaštite i ministarstavima zdravstva na svim nivoima vlasti, Preporuke za integrisanje perspektive ravnopravnosti polova u proces planiranja, donošenja i provođenja odluka, mjera i planova u borbi protiv pandemije COVID-19.  Kroz Preporuke Agencija je još jednom ukazala na obaveze izvršnih organa i kriznih štabova, na svim nivoima vlasti, da mjere koje donose i provode trebaju biti rodno osjetljive, odnosno, da takve mjere doprinose ostvarivanju ravnopravnosti polova. Kao prioritetne oblasti, prepoznate su:

  • Prevencija i zaštita od rodno zasnovanog nasilja,
  • Radni angažman žena,
  • Ekonomija i
  • Ravnopravna zastupljenost polova u tijelima odlučivanja.

Preporuka Agencije je da svi nivoi vlasti provode mjere upravljanja rizikom koje bi uključivale policiju, pravosuđe i zdravstvo, kako bi obezbijedili koordinisan odgovor na povećan rizik od rodno zasnovanog nasilja u doba krize izazvane pandemijom COVID-19.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Agencija još jednom podsjeća da nasilje nad ženama NIJE privatan problem i ne može se smatrati manje važnom temom rezervisanom samo za obilježavanje datuma, nego je to gorući društveni problem koji zahtijeva hitno djelovanje svih nadležnih subjekata.

* Fondacija Udružene žene Banja Luka je i ove godine koordinisala aktivnosti pripreme zajedničkog Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini. Kalendar, u koji su uvrštene i informacije Agencije za ravnopravnost polova BIH, nalazi se u nastavku.

*Ilustracija je preuzeta s interneta.