1. Home
  2.  » 
  3. Instrumenti i standardi
  4.  » 
  5. GRB
  6.  » 
  7. GRB_osnovn
  8.  » Rodno odgovorno budžetiranje

Rodno odgovorno budžetiranje

11.07.2014. | GRB_osnovn

Gender senzitivno ili odgovorno budžetiranje je neophodno sredstvo koje podrazumijeva poštivanje načela ravnopravnosti spolova tokom pripreme budžeta, te raspodjele i dodjele finansijskih resursa. U Bosni i Hercegovini budžeti, u većini slučajeva, nisu kreirani prema principu koji uvažava potrebe oba spola.

 BiH je tek na početku kreiranja budžeta prema principima ravnopravnosti spolova. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i entitetski gender centri su pokrenuli niz aktivnosti na uvođenju gender komponente u sve procese budžetiranja,

Gender odgovorno budžetiranje se ne može smatrati zasebnom oblašću, već instrumentom, odnosno principom koji treba primjenjivati prilikom kreiranja programa mjera i budžeta. To je transferzalna „tema“ koja je bitna za sve druge oblasti javnog i privatnog života, te predstavlja jedan od preduslova za postizanje pune ravnopravnosti spolova.

Način na koji  vlade  obezbjeđuju i  alociraju  budžetska sredstva utiče  na opće dobro pojedinaca, muškaraca i žena, kao i na razvoj države u cijelosti. Budžet reflektira  prioritete  i opredjeljenost vlade, uključujući  i opredjeljenost  na polju ravnopravnosti spolova.

grb_logo_2

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je pristup po kom se svi budžetski procesi strukturiraju i procjenjuju iz perspektive ravnopravnosti spolova. Ovaj pristup prepoznaje da budžeti nisu rodno neutralni, te da svi akteri u budžetskom procesu trebaju ocjenjivati rezultate utroška javnih sredstava iz perspektive ravnopravnosti spolova, što vodi ka pravičnijoj raspodjeli budžetskih sredstava te unapređuje ekonomski razvoj zemlje. Stoga je uvođenje aspekta ravnopravnosti spolova u službeni budžetski proces neophodno,  jer  je praksa pokazala da rodno odgovorno  budžetiranje doprinosi uvođenju transparentnog i efikasnog upravljanja javnim sredstvima, u skladu sa potrebama žena i muškaraca u BiH.