Predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, učestvovala je na radionici na temu: “Učinci pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata u sektoru odbrane na integraciju rodne perspektive i njihova harmonizacija sa Zakonom o ravnopravnosti spolova”.  Ova radionica u organizaciji Ministarstva odbrane BiH, uz podršku Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i NATO štaba u Sarajevu, održana je u Neumu, u periodu od 07.05. do 10.05.2018.godine.

Predstavnica Agencije je održala prezentaciju o domaćem i međunarodnom pravnom i institicionalnom okviru, procesu usklađivanja, te procjene uticaja i učinka propisa iz perspektive  ravnopravnosti spolova sa odgovarajućim obrascima, koji su korišteni u radu radnih grupa.

Predstavnici/e Ministarstva odbrane BiH (MO BiH) i Oružanih snaga BiH (OS BiH) su tokom rada u radnim grupama analizirali dosadašnji rad i postignute rezultate na integraciji rodne perspektive, pozitivne učinke, nedostatke i probleme, te izradili konkretne prijedloge za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u MO BiH i OS BiH. Analizirano je i nekoliko ključnih propisa koji tretiraju statusna pitanja, upravljanje karijerom i zadržavanje u službi, sa težištem na analizi njihove usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, i predložene su konkretne mjere za harmonizaciju istih sa navedenim Zakonom.

Predloženo je, takođe, da se u dokumenat „Politika rodne ravnopravnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH“, čija je izrada u toku, ugrade željeni kratkoročni i dugoročni ciljevi u postizanju ravnopravne zastupljenosti spolova u MO i OS BiH..