1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Promocija riječnika rodnih izraza

Promocija riječnika rodnih izraza

29.06.2021. | Novosti, Novosti_usklađivanje

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministrastva za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka i uz finansijsku podršku Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), realizovala izradu Rječnika i leksikona termina iz oblasti rodne ravnopravnosti.  

Evropski rječnik i leksikon termina iz oblasti rodne ravnopravnosti nastao je u saradnji sa ključnim zainteresovanim stranama: Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i Vijećem Evrope, kao i državnim mehanizmima, akademijom i partnerima EIGE-ovog Centra za resurse i dokumentaciju. Sadrži preko 400 izraza na engleskom jeziku sa definicijama koje su zasnovane na 92 izvora iz Evropske unije, Vijeća Evrope i normativnih i političkih dokumenata, studija, izvještaja i naučnih članaka Ujedinjenih nacija. Rječnik je sa engleskog preveden na sve jezike država članica EU, uključujući i hvratski, a od sada je dostupan i na bosanskom i srpskom jeziku.

Prevođenjem termina rodne ravnopravnosti na bosanski i srpski jezik željeli smo doprinijeti frekventnijoj i adekvatnijoj upotrebi rodne terminologije u službenom i javnom govoru, ali i boljem razumijevanju procesa i pojava u našem društvu koji su neizostavno povezani sa rodnim odnosima, odnosno sa ulogama, pravima, mogućnostima i resursima koje žene i muškarci imaju u Bosni i Hercegovin. Terminologija koju koristimo jako je važna, jer jezik odražava odnose moći u jednom društvu i njegova upotreba nije samo jezičko pitanje, nego je to uvijek i političko i društveno pitanje.

Na online sastanku održanom 29.06.2021. godine predstavljen je Rječnik i leksikon termina iz oblasti rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, te predložene mogućnosti njegove upotrebe. 

Više informacija o riječnicima možete pronaći na web stranicama:

https://eige.europa.eu/thesaurus

EIGE-ov rječnik i leksikon rodne ravnopravnosti / EIGE’s Gender Equality Glossary and Thesaurus | Helsinški Parlament Gradjana Banja Luka (hcabl.org)