Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

Preporukom se traži da države članice Savjeta Evrope prate napredak u implementaciji  smjernica i da informišu Komisiju za ravnopravnost polova Savjeta Evrope o preduzetim mjerama i postignutom napretku. Preporuka ima za cilj rješavanje pitanja s kojima se...
EVROPSKA POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA (2000)

EVROPSKA POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA (2000)

Potpisivanjem Lisabonskog sporazuma na snagu je stupila Povelja o osnovnim  pravima Evropske unije, koja ima snagu drugih sporazuma Unije. Na ovaj način  osnovna prava i slobode koje su sadržane u ovoj Povelji prelaze u nadležnost  Zajednice. Prava i slobode koje su...
Istanbulska Konvencija

Istanbulska Konvencija

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13) je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu.Naime, nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu...
EVROPSKA POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA (2000)

Evropska unija

Standardi Evropske unije koji se odnose na ravnopravan položaj muškaraca i žena nalaze se kako u primarnom tako i u sekundarnom EU zakonodavstvu. Ovi su standardi definirani posredstvom nekoliko članova Amsterdamskoga sporazuma iz 1997. godine, a sadržani u direktivama...