Izvještaj o realizaciji FIGAP II programa za 2020. godinu

FIGAP II program je integralni dio programa rada i budžeta gender institucionalnih mehanizama (ARS BiH, GCFBiH i GCRS). Stoga su u ovom izvještaju (za sve ciljeve) navedene aktivnosti koje su djelomično ili potpuno finansirane iz sredstava FIGAP II programa, ...
IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa entitetskim gender centrima, realizovala je proces izrade Izvještaja, a na osnovu Upitnika koje je dostavilo Vijeće Evrope. Prema Izvještaju, učinjen je napredak u...