IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa entitetskim gender centrima, realizovala je proces izrade Izvještaja, a na osnovu Upitnika koje je dostavilo Vijeće Evrope. Prema Izvještaju, učinjen je napredak u provođenju Istanbulske konvencije, koja je usvojena u maju 2011. godine, a Bosna i Hercegovina je bila među prvim zemljama Vijeća Evrope koja je ratificirala tu konvenciju. Napredak je ostvaren u procesu unapređenja regulatornog okvira, razvoju društvene svijesti o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, odgovoru institucija na nasilje, a naročito na funkcionisanje multisektorskog pristupa u zaštiti i prevenciji. Izvještaj je fokusiran na period 2017. i 2018. godine, ali obuhvata i najvažnije provedene aktivnosti izvan tog razdoblja, a u skladu s instrukcijom Vijeća Evrope.

200206-GREVIO-BHS

Skills

Posted on

25. Juna 2020.