1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Akcioni plan za primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine

Akcioni plan za primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine

18.02.2019.

Izradom trećeg po redu AP UNSCR 1325 za period 2018-2020. godine koordinirala
je Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministastva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz
konsultacije sa institucijama i NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog
plana. Ovaj akcioni plan izrađen je oslanjajući se na strukturu prethodnog, tako da su zadržani
postojeći strateški ciljevi, te revidirani određeni srednjoročni ciljevi, očekivani rezultati i planirane
aktivnosti.
Akcioni plan BOS KB 14.01.