1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Potpisan Sporazum o saradnji, između Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže

Potpisan Sporazum o saradnji, između Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže

17.12.2015. | Novosti

Danas, 17.12.2015. godine u Sarajevu je potpisan Sporazum o saradnji, između Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže. Sigurna mreža, mreža 22 nevladine organizacije, sa teritorije Bosne i Hercegovine, koje su se okupile sa ciljem izgradnje institucionalnog okvira, svoje aktivnosti usmjerava kroz aktivno učešće u provedbi zakona o ravnopravnosti spolova u našoj državi.
Dugogodišnja saradnja se zasniva na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe za zajedničkim radom, koji je baziran na zaštiti i promociji ravnopravnosti spolova, a posebno zaštiti prava žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je efikasna implementacija Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, ratifikovane Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i usvojene Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH za period 2015 – 2018 godine.slika_sporazum7

Jedan od važnih ciljeva jeste i uspostavljanje učinkovitog sistema koji će dovesti do bolje saradnje između Agencije za ravnopravnost spolova BiH, odnosno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Sigurne mreže, kako bi u ostvarivanju postavljenih zadataka u svakom segmentu u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, postizali što bolje rezultate, a sve kroz implementaciju Istanbulske konvencije.

slika_sporazum2

Za što bolju primjenu zakona koji regulišu oblast nasilja nad ženama i nasilja u porodici je veoma bitna saradnja sa nevladinim organizacijama, koje predstavlljaju značajne partnere i subjekte u pružanju zaštite, za cijelo društvo.
Kroz provođenje zajedničkih aktivnosti i projekata, koordinaciju i razmjenu informacija i programskih aktivnosti, te kroz potpisani Memorandum o saradnji sa Koordinacionim odborom za praćenje provedbe Akcionog plana UN R 1325 i 13 nevladinih organizacija, se vidi značajan doprinos u provedbi principa ravnopravnosti spolova, zasnovanih na međunarodnim standardima Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope i Evropske unije.

slika_sporazum1

Kreiranje zajedničkih aktivnosti u domenu poboljšanja dostupnosti servisa za zaštitu žrtava nasilja u porodici, podizanja javne svijesti o problemu nasilja u porodici, posebno sa aspekta zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije, te razmjena informacija i izvještaja o realizovanim programima, projektima kao i svim drugim aktivnostima koje su usmjerene na poboljšanje položaja žrtava nasilja na osnovu spola, biće zajednčki prioritetni ciljevi, i vladinog i nevladinog sektora.

Uključivanje nevladinih organizacija i uspostavljena međusobna saradnja kroz potpisivanje ovog Sporazuma će se ogledati u koordinaciji svih navedenih mjera definisanim u Istanbulskoj Konvenciji. Potpisivanje Sporazuma predstavlja primjer dobre saradnje vladinog i nevladinog sekora, u zajedničkom cilju eliminacije nasilja nad ženama i nasilja u porodici.